Menu

family
“เหตุฉะนั้นพี่น้องเพราะเราได้เลือกเขาเพื่อเขาจะสอนลูกหลานและครัวเรือนของเขาที่จะมีมาภายหลังให้รักษาวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม” 
ปฐมกาล18:19

                   พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดมนุษย์ เลี้ยงดูให้มีความเจริญเติบโตแข็งแรงตามวัยส่งเสริมให้การศึกษาให้มีความรู้ แต่หน้าที่ความรับผิดชอบของพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้น ความรับผิดชอบที่สำคัญต่อลูกที่ให้กำเนิดมาคือ การหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ผู้มีใจประเสริฐ

                   พระเจ้ากำหนดให้ครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการสร้างสังคม ความเจริญหรือความเสื่อมของสังคมขึ้นอยู่กับครอบครัว ผลผลิตที่เราเห็นในสังคมล้วนเป็นผลผลิตมาจากครอบครัว

                   พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมให้สร้างชาติให้เป็นชนชาติใหญ่ แต่พระเจ้าเริ่มจากครอบครัวเล็กๆ  อับราฮัมและนางซาราห์มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนลูกหลานในครัวเรือนให้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องและยุติธรรมตามทางของพระเจ้า อับราฮัมไม่เพียงแต่หาอาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม การศึกษา แต่สร้างคุณธรรมและจริยธรรมภายในครอบครัวด้วย อับราฮัมต้องเป็นแม่แบบ เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต เพราะเด็กจะซึมซับแบบอย่างไปปฏิบัติ และคำสอนจะมีน้ำหนักควรค่าแก่การปฎิบัติตาม

                   การสร้างอณาจักรของพระเจ้าเริ่มที่ครอบครัว เริ่มจากหัวหน้าครอบครัว ครอบครัวคือศูนย์กลางการศึกษาชีวิต หลายคนทิ้งความรับผิดชอบและมอบหน้าที่ให้โรงเรียน วัด คริสตจักร เป็นผู้รับผิดชอบแทน จะไม่มีสถาบันใดๆ มาทดแทนสถาบันครอบครัวในการสร้างชีวิตได้

                  ความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคริสตจักร มาจากความเข้มแข็งของคุณภาพครอบครัวเป็นพื้นฐาน ฉะนั้นถ้าจะสร้างสังคมคริสเตียนที่แข็งแรง จะต้องหันมาใส่ใจเรื่องครอบครัวอย่างจริงจัง ให้เป็นไปตามแนวทางที่พระเจ้าวางไว้กับอับราฮัม แผ่นดินของพระเจ้าเริ่มจากครอบครัวเล็กๆ เจริญไปสู่ความเป็นชนชาติใหญ่

                   โยชูวายืนยันความจริงข้อนี้ ในวันอำลาท่านได้กล่าวถ้อยคำท้าทายเราในยุคนี้ว่า "...แต่หากท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จงเลือกในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใคร.....แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองกับครอบครัวจะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า" (โยชูวา 24:13-14)

                   ถ้าหัวหน้าครอบครัวขาดความรับผิดชอบ ภาระหนักอาจตกอยู่กับแม่ เราพบตัวอย่างในพระคัมภีร์แม่มีบทบาทสูงมากและทรงอิทธิพลต่อพฤติกรรมของลูก แม่ๆ ทั้งหลายอย่าท้อใจ จงมีใจสู้ขณะที่หัวหน้าครอบครัวล้มเหลว พระเจ้าจะอยู่ด้วยและชูช่วยในทุกกรณี พระเจ้าได้ทรงเลือกท่านแล้ว จงทำหน้าที่จนสำเร็จโดยพึ่งพระคุณของพระเจ้า

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top