Menu

2017131 univ pnr lg
ความสุขมีแก่ผู้สร้างสันติ เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า มัทธิว 5:9

                   สังคมมนุษย์ขณะนี้เต็มไปด้วยความขัดแย้ง แตกแยก แตกสามัคคี มองดูแล้วเหมือนแก้วน้ำที่เต็มไปด้วยรอยร้าว เราเรียกร้องและแสวงหาความสงบและสันติ แต่เราอาจลืมไปว่า ความสงบสันตินั้นเริ่มจากตัวเราก่อน คือเราแต่ละคนจะต้องตระหนักรู้ว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้สังคมล้อมรอบตัวเรามีความสงบสุขได้ ขอแยกลักษณะนิสัยมนุษย์ออกเป็นสามประเภทเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

                   ประเภทที่หนึ่ง เป็นคนชอบสร้างความแตกแยก ชอบหาเรื่องชอบทะเลาะ ชอบหว่านความเข้าใจผิด ชอบยุ ชอบนินทาว่าร้ายดูเหมือนว่าเขามีความสุขมากที่สามารถทำให้คนแตกคอกันได้ เพราะเขาเองมีจิตใจที่ไม่สงบ เขาไม่ต้องการให้ใครสงบเช่นเดียวกัน

                   ประเภทที่สอง เป็นผู้รักสงบ ต้องการอยู่ในโลกส่วนตัว อยากอยู่อย่างสันโดษ ชอบปลีกวิเวก ไม่อยากรับรู้ความเป็นไปของโลก ใครจะเป็นอะไร ไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่อยากยุ่งกับใครและไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วย

                   ประเภทที่สาม เป็นผู้สร้างสันติ เขาไม่เพียงไม่สร้างความขัดแย้ง เขาไม่เฉยเมยต่อความขัดแย้ง แต่เขาแสวงหาหนทางดีที่สุดที่เขาหาได้ สร้างบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี หาทางขจัดความรู้สึกไม่ดีต่อกัน ทำลายบรรยากาศแห่งความตึงเครียด เขารักสันติและช่วยสร้างให้เกิดสันติ

                   พระเยซูคริสต์เป็นทูตของพระเจ้า เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อให้เกิดความปรองดอง การคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และเราผู้เป็นบุตรของพระเจ้าได้รับภารกิจนี้ร่วมกับพระคริสต์

                   คริสเตียนจึงสวมใส่วิญญาณแห่งการสร้างสันติในทุกที่ที่เขาไปผู้ที่มีวิญญาณแห่งการสร้างสันติจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า เขารักการสร้างสันติเช่นเดียวกับพระเจ้าของเขา

                   ขอให้เราเป็นคนหนึ่งในสังคม ที่ไม่ก่อการแตกแยก ไม่ปลีกตัวแต่ให้เราสวมใส่ใจเมตตาช่วยกันสร้างสันติในที่มีความแตกแยก

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top