Menu

sunset
“จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่แต่ผู้เดียว....”  สดุดี 136:4

             พระลักษณะสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของพระองค์คือ ความสามารถอันไม่มีความจำกัด  เมื่อพระเจ้าปรากฏแก่อับราฮัมต้นตระกูลของชนชาติอิสราเอล พระองค์สำแดงให้ท่านทราบว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ทุกประการ ไม่มีสิ่งใดเลยที่พระองค์ทำไม่ได้ และพระองค์พิสูจน์ให้อับราฮัมประจักษ์แจ้งโดยประทานบุตรชายให้ในช่วงอายุที่ท่านเองและภรรยาชราแล้ว โดยธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าทำได้

             ดังนั้นการอัศจรรย์จึงหมายถึงอำนาจเหนือธรรมชาติ พระเจ้ามีธรรมชาติของความเป็นพระเจ้า ชีวิตในโลกมีธรรมชาติอย่างโลก ธรรมชาติในมิติของโลกมีขอบเขตจำกัด แต่ในธรรมชาติของพระเจ้าไม่มีกรอบความจำกัด การทำการอัศจรรย์ในสิ่งที่เหนือธรรมชาติไม่ได้เป็นเรื่องอัศจรรย์ของพระองค์ เหมือนนกบินได้ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ แต่ถ้าวันใดเราเห็นก้อนอิฐก้อนหินบินได้นั่นแหละถือว่าเป็นการอัศจรรย์

             ในพระคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องราวอัศจรรย์ของพระเจ้า ถ้าเราตัดเรื่องการอัศจรรย์ของพระเจ้าออกไปพระคัมภีร์คงเหลือแต่ปกหน้าปกหลังเท่านั้น เมื่อเรามองดูจักรวาล ศึกษาความเร้นลับในธรรมชาติ ศึกษาความเร้นลับความมหัศจรรย์ในร่างกายเรา มันสะท้อนให้เห็นพระผู้สร้างช่างยิ่งใหญ่และอัศจรรย์จริงๆ

             ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในทุกยุคทุกสมัย ไม่เคยขาดสักขีพยานการสำแดงการอัศจรรย์ของพระเจ้า การ

อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือการอัศจรรย์ใดๆ ในยุคนี้คือ พระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ให้เขามีชีวิตเกิดใหม่ภายใน ทรงสร้างธรรมชาติใหม่ ภายในที่เรียกว่า “บังเกิดใหม่” ทำให้ผู้นั้นสามารถมีประสบการณ์การอัศจรรย์ของพระเจ้า มีชีวิตใหม่  ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ชัยชนะ และความหวัง เฉพาะอย่างยิ่งการมีชีวิตที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตในโลกปัจจุบัน

             คริสเตียนหลายคนมีแต่ความรู้ในสมองท่องจำและร้องเพลงความยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่ไม่เคยชิมความยิ่งใหญ่สำหรับตนเองในชีวิต ทั้งนี้เพราะเขาเชื่อเพียงว่าถ้าเชื่อพระเจ้า เขาต้องปลอดจากปัญหาและอุปสรรคชีวิต ทางเดียวที่เราจะมีประสบการณ์การอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า คือเมื่อพระเจ้าพาเราไปในที่ยากและในที่เหลือกำลังเหนือปัญญาของเรา ที่นั่นเราจะสัมผัสการอัศจรรย์ของพระองค์

            พี่น้องที่รัก เมื่อใดก็ตามเราเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่เกินขีดความวามารถของเรา นี่คือโอกาสที่เราจะร้องหาการอัศจรรย์ ในที่ยากเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ในที่เรารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่นั่นเราจะพบกับการอัศจรรย์ จงเข้มแข็งและมีกำลังใจ สู้ สู้ ครับ เอาใจช่วย

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top