Menu

Gods promise
"....พระองค์ทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองค์ไว้เป็นนิตย์" 
สดุดี 111:9

             พระเจ้าตรัสหนุนใจเราเสมอ ให้เรามีความไว้วางใจในพระองค์ พระองค์เป็นพระเจ้าที่เราสามารถมอบชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตและรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

             อาจารย์เปาโล อัครทูตผู้ยิ่งใหญ่ ชีวิตของท่านต้องผ่านความยาก ความเสี่ยง ความทุกข์ และหลายครั้งก็เกือบเอาชีวิตไม่รอด วันต่อวันไม่อาจคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่าน แต่ท่านยืนอยู่ได้ เราอาจตั้งคำถามอาจารย์เปาโล ท่านสามารถเผชิญชีวิตเช่นนี้ได้อย่างไร คำตอบของท่านคือ “ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อ ช้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าพระองค์จะทรงรักษาทุกสิ่งที่ฝากไว้กับพระองค์” อัครทูตรเปาโล มั่นใจในพระเจ้าทรงเรียกท่าน เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ ท่านได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าแห่งอับราฮัม           อาจารย์เปาโลได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ กล่าวถึงอับราฮัมต้นกำเนิดชนชาติของเขาว่า พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมและได้ทำพันธสัญญากับท่านว่าพระองค์จะอวยพรพงศ์พันธุ์ของท่าน พวกเขาจะมีมากดั่งดวงดาวบนท้องฟ้าและดั่งเม็ดทรายในทะเล พระองค์จะอวยพรผู้ที่อวยพรเขาและผู้ที่แช่งสาปเขาจะรับการสาปแช่ง พระองค์ยังสัญญาว่าจะมอบแผ่นดินคะนาอันให้เป็นมรดก

             ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริง พวกยิวเกือบถูกล้างเผ่าพันธุ์มาหลายครั้ง แผ่นดินของเขาถูกศัตรูยึดไปครอบครองครั้งแล้วครั้งเล่า แต่พระเจ้าคงรักษาแผ่นดินนี้ไว้และให้กลับคืนสู่การครอบครองของลูกหลานอิสราเอลตามที่ได้ทรงสัญญาไว้ เมื่อพระเจ้าทำพันธสัญญา พระองค์รักษาคำมั่นสัญญาอย่างมั่นคง

             คริสเตียนเป็นลูกหลานอับราฮัมฝ่ายวิญญาณทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระองค์จะอวยพรเรา รักษาเรา นำความเจริญมาสู่ชีวิตของเรา เรารับพรที่พระเจ้าประทานให้แก่พงศ์พันธอับราฮัมผ่านทางพระเยซูคริสต์ เราเป็นลูกแห่งพระพร เราจะเดินในพระพร เราจะเดินบนถนนแห่งชัยชนะ ตราบใดที่เรารักษาพันธสัญญาที่เราให้กับพระองค์ว่าจะสัตย์ซื่อ จะเชื่อฟัง จะมั่นคงในความเชื่อ พระองค์จะทำให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จในชีวิต เราและลูกหลานของเราสืบๆ ไป

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top