Menu

ชาในการพดและชาในการโกรธ
"พี่น้องทั้งหลายพึงทราบข้อนี้คือ ทุกคนควรไวในการฟัง ช้าในการพูดและช้าในการโกรธ"  
ยากอบ 1:19

                   การขับเคลื่อนชีวิตให้ประสบผลดีนั้น นอกจากจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง มีการวางแผนที่ดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถอย่างสมควรแล้ว การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลรอบข้างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ การวางตัวที่ดีจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ราบรื่น และสร้างความประทับใจนำไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกัน ไว้วางใจต่อกัน นี่คือการปฎิบัติตนอย่างผู้มีปัญญา

                   พระธรรมยากอบสอนเราให้เป็นผู้มีปัญญาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน จากพระธรรมที่ได้อ่านแล้วมีสาระสำคัญแนะนำ" ให้เราว่องไวหนึ่งอย่างและให้ช้าสองอย่าง" ว่องไวหนึ่งอย่าง คือ ว่องไวในการฟัง คนมีปัญญาคิดก่อนพูด คนเรามีสองมือ สองเท้า สองตา แต่มีปากเดียว ทั้งนี้เพื่อให้ฟังมากๆ ฟังทั้งสองหู แต่มีปากเดียวนั่นคือให้ฟังมากกว่าพูด คนฉลาดฟังมากๆ ก่อนพูด เขาฟังก่อนให้คำตอบ ผู้ที่ฟังด้วยความตั้งใจดี ไม่ใช่ฟังเพื่อตอบโต้ ไม่ใช่ฟังเพื่อจับผิดไม่ใช่ฟังเพียงเรื่องที่อยากฟัง แต่ฟังด้วยปัญญา ฟังเพื่อเข้าถึงความจริงอันแท้จริง ไม่ไช่ฟังด้วยใจอคติ ผู้ฟังด้วยใจบริสุทธ์เขาจะเข้าถึงความจริงและได้ภาพอย่างถูกต้องก่อนเริ่มพูด

                   พระธรรมยากอบบอกให้เราช้าในสองเรื่องคือ ช้าในการพูดและช้าในการโกรธ เราต้องไม่นำเอาการพูดเก่งกับการพูดดีให้เป็นเรื่องเดียวกัน การพูดดีพูดมีสาระและเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ให้ความรู้ คำเตือนสติ กำลังใจ เป็นถ้อยคำสร้างสันติและสร้างสรรค์ พูดถูกเรื่อง ถูกคน ถูกเวลา คนพูดเก่งอาจเป็นคนเพียงคนพูดมากไร้สาระ หาประโยชน์จากคำพูดมากมายไม่ได้ นอกจากช้าในการพูด เราต้องช้าในการโกรธ นั่นคือต้องไม่ระบายความโกรธง่าย ไม่เป็นคนโมโหร้าย คนโกรธง่ายทำลายความน่าเชื่อถือ พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด แสดงมารยาทไม่ดี ขาดการยับยั้งชั่งใจ สร้างความหมางใจ เสียใจ สร้างความแตกแยก ฯลฯ

                   ขอพระเจ้าประทานกำลังและปัญญาในเรื่องนี้เพื่อ ตัวเองจะมีความสุขและยังสร้างความสุขแก่ผู้อื่นด้วย

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top