Menu

Do everything in the name of Jesus
“ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด จะเป็นวาจาหรือการกระทำก็ตาม จงทำทุกสิ่งในนามขององค์พระเยซูเจ้า     ขอบพระคุณพระเจ้า พระบิดาโดยทางพระเยซู” โคโลสี 3:17

                   หลังจากที่คนใดคนหนึ่งสมัครใจต้อนนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต จากวันนั้นเขามีความ สัมพันธ์ ความผูกพัน และมีการสามัคคีธรรมกับพระองค์  เขาได้รับชีวิตใหม่ วิธีคิด เป้าหมายชีวิต การประพฤติ การปฎิบัติตนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะสิ่งเก่าๆ ค่านิยมเดิม นิสัยเดิม ก็ล่วงไปและบัดนี้มีสิ่งใหม่แทนที่ เรากลายเป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้า ฉะนั้นโดยผ่านทางชีวิตของเรา คนทั้งปวงจะเรียนนรู้วิถีชีวิตของพระเจ้า

                   เรามีหลักอย่างไรในการดำเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อเป็นทูตของพระเยซูคริสต์   ผมขอให้แนวคิดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนง่ายๆ ดังนี้

      ประการแรก  เราต้องแน่ใจว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อตนเอง สิ่งที่คิด สิ่งที่ทำ ช่วยพัฒนาให้ตัวเราดีกว่าเดิมหรือไม่ ความดีเริ่มจากตัวเราเองก่อน คนที่ไม่รู้จักรักตนเอง ให้เกียรติแก่ตนเองอย่างถูกต้อง เขาผู้นั้นจะรักและให้เกียรติแก่ผู้อื่นได้อย่างไร

       ประการที่สอง เราต้องคิดต่อไปว่า สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตน สร้างความเดือดร้อน สร้างปัญหา สร้างความเจ็บปวด ความเสียใจ สร้างความสูญเสียแก่ผูอื่นหรือไม่ สิ่งที่เราทำให้คุณหรือให้โทษต่อผู้อื่น ทูตของพระเจ้าไม่สร้างความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น หรือสร้างเสียงหัวเราะบนคราบน้ำตาของคนอื่น ขณะที่เราทำสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์แห่งตน เราช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดผลดีพรัอมๆ กันด้วย

       ประการที่สาม สิ่งสำคัญสูงสุด ในฐานะที่เราเป็นทูตของพระคริสต์ เราต้องถามตัวเองว่า สิ่งที่ทำนี้พระเจ้าได้อะไร เราไม่คำนึงถึงเพียงประโยชน์ที่เราจะรับหรือคนรอบข้างจะได้รับ แต่ในที่สุดพระเจ้าจะได้รับอะไร? พระเจ้าจะได้รับเกียรติหรือไม่? เราได้สื่อมาตรฐานชีวิตของพระเจ้าในทางกระทำ ความคิด และวาจาแก่ผู้คนทั้งหลายเพียงใด? ในฐานะที่เราเป็นทูตของพระองค์

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top