Menu

Christian with duty
ถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญ แต่ถูกสร้างโดยพระเจ้า เราจะต้องยอมรับว่าเราถูกสร้างพร้อมกับวัตถุประสงค์   กลไกทั้งหมดอวัยวะทุกส่วนทั้งภายนอกและภายใน ทั้งเรือนร่างและจิตใจถูกกำหนดหน้าที่อย่างสมบูรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามพระประสงค์ มนุษย์มีหน้าที่สำคัญอะไรบ้าง เราพอสรุปหลักสำคัญ 4 ประการ

                   1. หน้าที่ตรงต่อพระเจ้า นมัสการพระเจ้า เดินในทางของพระเจ้า สามัคคีธรรมกับพระเจ้าในความรักและความบริสุทธิ์ รับรู้ รับทำในสิ่งที่พระองค์สำแดง

                   2. หน้าที่ดูแลตัวเองและครอบครัว มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นเหมือนเครื่องจักรกล แต่สร้างให้เป็นผู้เลือกตัดสินใจในการขับเคลื่อนชีวิตด้วยตนเอง ฉะนั้นมนุษย์จะต้องตื่นตัวเสมอ เฝ้าดูแลการขับเคลื่อนชีวิตให้อยู่ในร่องในรอย

                   3. หน้าที่คนต้นเรือน ดูแลโลกที่พระองค์ประทานให้อยู่ ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้าง

                   4. หน้าที่สร้างประชากรของพระองค์จนเต็มแผ่นดิน ประชากรที่มีพระฉายของพระเจ้าจะขยายไปทั่วโลก เราจะพบว่าหลักคิดระหว่างคำสอนตามหลักอเทวนิยมไม่เชื่อว่าพระเจ้าดำรงอยู่ แต่หลักคิดเทวนิยมเชื่อว่ามีพระเจ้าดำรงอยู่จริง มีความต่างกัน หลักคิดของอเทวนิยมคนเรารับผิดชอบต่อการกระทำของตนเพื่อตนเอง แต่หลักคิดตามหลักเทวนิยม ความรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธ์กับตนเอง

แต่มีต่อพระเจ้าด้วย นี่เป็นหลักสำคัญต่อความรับผิดชอบของมุษย์

                   คริสเตียนยึดหลักคิดเอกเทวนิยมเชื่อว่ามีพระเจ้าเดียว เราเคยหลงจากทางของพระเจ้าและใช้ชีวิตตามอำเภอใจ ออกนอกลู่นอกทาง บัดนี้ได้กลับมาหาพระผู้สร้างทางความเชื่อ เรากลับมาสู่ความรับผิดชอบดั้งเดิมจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา

                   วันนี้ให้เราสำรวจดู เราทำหน้าที่สะท้อนพระลักษณะของพระผู้สร้างหรือเปล่า? เราบริหารจัดการทรัพยากรของพระเจ้าอย่างดีหรือไม่? เราช่วยกันทำพันธกิจทั้งด้านการประกาศข่าวประเสริฐและพันธกิจแสดงความเมตตา เพื่อเป็นการสร้างประชากรของพระเจ้าหรือเปล่า?

                   พระเยซูคริสต์ให้ความสำคัญเรื่องการสร้างและการขยายประชากรของพระองค์ พระองค์กำชับให้คริสตจักรออกไปประกาศและสร้างสาวก ฉะนั้นคริสตจักรจะต้องรับสนองพระมหาบัญชา เราต้องทุ่มเทสุดหัวใจ สุดแรงกาย ในทุกวิธีเพื่อทำหน้านี้

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top