Menu

Christian with ministryเมื่อเราพูดถึงพันธกิจ เราหมายถึงงานที่พระเยซูมอบหมายให้คริสตจักรของพระองค์ดำเนินต่อจากที่พระองค์ทรงเริ่มต้นไว้แล้วนั้น ให้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งพระองค์จะเสด็จกลับมา

                   งานที่พระเยซูมอบหมายแก่คริสเตียนจะต้องทำต่อคืออะไร? ก่อนพระเยซูจะเสด็จสู่สวรรค์ ณ ภูเขามะกอกเทศ ทั้งอัครทูตและสาวกอื่นๆ มารวมตัวกันตามที่พระเยซูได้นัดไว้ พระเยซูเสด็จมาใกล้พวกเขาและตรัสสั่งว่า “จงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐ” ถ้ามีคนเชื่อในพระกิตติคุณเขาจะรอด

                   คริสเตียนเป็นทูตของพระเจ้าที่จะประกาศข่าวดี คือ มนุษย์สามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ ข่าวดีนี้อาจารย์เปาโลกล่าวว่า เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า สามารถปลดปล่อยมนุษย์ให้ได้รับอิสระเสรีภาพ อิสระจากความรู้สึกว่าเป็นคนบาป และมีอิสระจากอำนาจมาร อำนาจบาป ไม่มีเสรีภาพใดยิ่งใหญ่เท่ากับเสรีภาพที่ได้รับในพระคริสต์

                   อาจารย์เปาโลมีความจริงจังและให้ความสำคัญมากที่จะต้องประกาศข่าวประเสริฐ ท่านได้กล่าวว่า วิบัติแก่ข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศกิตติคุณ ที่ท่านรู้สึกรุนแรงเช่นนี้ เพราะความรอดของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการได้ยินได้ฟังพระกิตติคุณ   ทั้งนี้ความเชื่อจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินได้ฟัง อาจารย์เปาโลยังพูดต่อไปว่า “คนเหล่านั้นจะได้ยินได้ฟังได้อย่างไร ถ้าไม่มีคนออกไปประกาศให้เขาฟัง” แต่จะมีคนไปประกาศได้อย่างไร ถ้าไม่มีคนสนับสนุนให้เขาไป

                   พี่น้องที่รัก เราจะมองดูคนเดินไปสู่ความพินาศวันแล้ววันเล่า โดยไม่ประกาศกิตติคุณได้อย่างไร ถ้าคริสเตียนเฉยเมย เราจะแก้ตัวกับพระเจ้าได้อย่างไรในวันที่เราต้องยืนต่อหน้าพระเจ้าในวันแห่งการพิพากษา

                   คริสตจักรจะต้องเป็นธารน้ำแห่งพระพรไหลออกไปให้ไกลและไหลออกไปอย่างกว้างขวางคริสตจักรต้องถวายใจ ถวายกาย ถวายชีวิต ถวายคำอธิษฐาน ถวายเวลา และถวายทรัพย์ เพื่อทำให้การขับเคลื่อนทำตามพระมหาบัญญาให้สำเร็จตามพระประสงค์ขององค์พระเยซูคริสต์ เราได้รับความรอดและพระพร เพราะมีหลายคนเสียสละเพื่อเรา ถึงเวลาที่เราจะร่วมพลังช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรเช่นกัน

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top