Menu

the Great Commissionคริสเตียนกับพระมหาบัญชา ดูเหมือนว่าคริสเตียนในประเทศไทยเป็นกลุ่มคริสเตียนในภูมิภาคเอเชีย ที่สนใจและมีความกระตือรือร้นเรื่องพันธกิจตามพระมหาบัญชาน้อยที่สุด

                   คริสเตียนไทยเราส่วนใหญ่ ยังคงเดินวนอยู่กับการแสวงหาความตื่นเต้น พระพร ความบันเทิง ความสนุกให้กับตนเอง แม้การสร้างสาวกก็มีแนวโน้มเปลี่ยนเป็นการสร้างบริวารแทน เราพูดถึงรับพรมากขึ้น รับฤทธิ์เดชเพิ่มขึ้น บริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งต่างๆ ที่กล่าวแล้วล้วนแต่ดีและจำเป็น แต่ไม่อาจนำมาทดแทนการเชื่อฟังพระมหาบัญชาได้ ให้เราหันออกไปดูสังคมนอกคริสตจักรของเราที่ไม่เคยได้ยินเรื่องการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์ ขณะที่เราได้ยินเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองซ้ำแล้วซ้ำเล่า เราพูดถึงการเติมเต็มครั้งใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า และเราออกไปขอพรเพิ่มเติมจนนับครั้งไม่ถ้วน แต่คนอีกมากมายไม่เคยได้ยินแม้แต่พรครั้งแรกในพระเยซูในชีวิต ไม่เป็นการเสียหายที่จะรับพรซ้ำแต่ขอให้เรานึกถึงผู้หิวโหย ใจของเขากำลังโหยหาในสิ่งที่เราครั้งหนึ่งเคยเป็นเช่นนั้น แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่มีผู้นำข่าวดีมาถึงเรา เราจึงรับพระพรยิ่งใหญ่ในวันนี้

                   คริสตจักรร่มเย็นมีพระคริสต์เป็นผู้ให้กำเนิด และพระองค์คาดหวังจากคริสตจักร ที่จะเป็นภาชนะรับใช้ เป็นตัวแทนของพระองค์ ออกไปประกาศและสั่งสอนพระกิตติคุณพร้อมกับกระทำการคุณ(สังคมบริการ) แก่คนทั่วไป เพื่อเมื่อเขาได้ยินข่าวประเสริฐทำให้เขาเกิดความเชื่อและเมื่อเห็นการดีเขาจะสรรเสริญพระเจ้า

                   คริสตจักรร่มเย็นจะเป็นเหมือนลำธารแห่งพระพร สายธารแห่งพระพรจะใหลออกจากคริสตจักร ไหลออกไปอย่างไม่หยุด ไหลไปไกลและไหลลึกเป็นวงกว้างสู่มวลชนภายนอก เราจะเดินเคียงคู่กับพระเยซูประกาศข่าวดี นำการบำบัด การปลดปล่อย วันนี้พระเยซูยืนอยู่ต่อหน้าท่าน ชวนเราทุกคนร่วมทำพันธกิจ ออกไปช่วยคนติดยา ติดอบายมุข ฯลฯ ให้เราระลึกถึงผู้รับใช้ที่อยู่แนวหน้าในที่ต่างๆ ระลึกถึงงานต่างๆ เช่น โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บ้านผู้สูงอายุ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ร้านหนังสือ บุกเบิกคริสตจักรใหม่ที่กำลังขยายตัวทั่วไทยและกำลังขยายไปต่างประเทศ ท่านเป็นบุคคลสำคัญ การสนับสนุนของท่านทำให้เกิดการขับเคลื่อนในงานพันธกิจทั้งใกล้และไกล

                   วันนี้ขอให้ใจพี่น้องพองโตใจฮึกเหิม ขับเคลื่อนให้งานพันธกิจเราก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top