Menu

good friend

"อย่าให้ใครชักจูงให้หลง เพื่อนเลวย่อมทำให้อุปนิสัยเสื่อมทรามไป" 
1 โครินทร์ 15:35

             นิสัย คือ พฤติกรรมที่เราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว เมื่อปฏิบัติต่อเนื่อง ยาวนานก็กลายเป็นอุปนิสัย และอุปนิสัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของคนๆ นั้นพฤติกรรมอาจมาจากการเลียนแบบ หรือเกิดจากความตั้งใจของบุคคลนั้น แต่ที่สำคัญ เมื่อเกิดเป็นอุปนิสัยก็จะทำให้มีผลต่อชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต พระคริสตธรรมคัมภีร์เตือนให้ เราระมัดระวังการคบเพื่อน ถ้าเราเลือกคบเพื่อนที่ไม่ดีจะทำให้นิสัยที่เคยดีเสื่อมทรามไป ภาษิตฝรั่ง กล่าวไว้ว่า ถ้าท่านบอกนิสัยเพื่อนสนิทของท่าน เราก็จะบอกนิสัยของท่านว่าเป็นอย่างไร ในสังคม มนุษย์มีทั้งเพื่อนที่ดีและไม่ดี มีเพื่อนที่ดีบางครั้งดีกว่าญาติที่อยู่ไกล

             ฉะนั้นจะตัดสินใจคบใครเป็นเพื่อนในยุคนี้ต้องระมัดระวัง เพราะคนหลอกลวงคอยหา โอกาสปอกลอกที่เราเรียกว่า พวกสิบแปดมงกุฏ เขามาในคราบผู้ดี แต่งตัวดี พูดจาไพเราะและ สุภาพ บริการดีจนน่าประหลาดใจที่รู้จักกันเวลาสั้นๆ ทำไมดีต่อเราปานนั้น เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ใคร ควรคบหรือไม่ควรคบเป็นเพื่อนสนิท "เวลา" เป็นเครื่องพิสูจน์ดีที่สุด   ทำให้เราเห็นสิ่งที่เขาทำเป็น ประจำไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำ   ทำให้เรารู้ว่าเขามีนิสัยขี้บ่น   ชอบนินทาใส่ร้าย เห็นแก่ตัว หรือใจกว้าง ทำให้เรารู้ว่าเขามีทัศนะชีวิตทางบวกหรือลบ สิ่งสำคัญคือ การชักจูงให้เราทำอะไร การชักจูงหว่านล้อมที่นำความเสี่ยงต่อชื่อเสียง เสี่ยงต่อการเสียทรัพย์ ชวนให้เราเกิดความโลภ เหล่านี้เราต้องระวังเป็นพิเศษ

             คริสเตียนนอกจากจะต้องระวังการคบเพื่อนแล้ว ตัวเราเองจะต้องปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดี มีความจริงใจ ให้กำลังใจ ทำให้เพื่อนที่เคยมีนิสัยไม่ดีกลับกลายเป็นคนนิสัยดี คริสเตียนควรเป็น แบบอย่างของการเป็นเพื่อนที่ดี เมื่อคนคบค้าด้วยแล้วพูดว่า คริสเตียนเป็นเพื่อนต่างศาสนาที่น่า คบค้าสมาคมด้วย

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top