Menu

Love money

จงรักษาชีวิตของท่านให้เป็นอิสระจากการรักเงินทองและจงพอใจในสิ่งที่ตนมีเพระพระเจ้าได้ตรัสว่า "เราจะไม่มีวันทอดทิ้งท่าน เราจะไม่มีวันละทิ้งท่าน"  ฮีบรู 13:5

             พระคัมภีร์ตอนนี้สอนให้เราเห็นสองสิ่งที่มีความเหมือนที่คล้ายคลึงกันมากคือ "การรักเงิน" กับ "การมีเงิน"

             ประการแรก เราต้องแยกความแตกต่าง ระหว่าง "การรักเงิน" กับ "การมีเงิน" มีความแตกต่างกัน การมีเงินที่ได้มาจากความขยันขันแข็ง รู้จักอดออม และรู้จักการลงทุนให้เกิดดอกออกผลไม่เป็นบาป นอกเสียได้มาจากทางมืดผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย เราพบคนดีมีเงินมากมาย แต่ขณะเดียวกันเราพบคนมีเงินน้อยที่เอาเงินเป็นเหมือนพระเจ้าอีกองค์หนึ่งในชีวิต เขาเชื่อว่าเงินเท่านั้นจะบันดาลทุกสิ่งที่เขาต้องการ เงินคือสิ่งเดียวที่จะซื้อสิ่งที่ชีวิตต้องการ ฉะนั้นทั้งชีวิตคิดแต่เรื่องเงินๆ ทองๆ เขาเชื่อว่าความมั่นคงในชีวิตของเขาคือเงิน "การรักเงิน คือรากเง่าของความชั่วทุกอย่าง"

             ประการที่สอง มีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ เมื่อเราทำดีที่สุดที่เรารู้ว่าเราทำได้ เราขยันที่สุดที่เราขยันได้ เราทำงานที่สุจริตที่เราเลือกได้พระเจ้าจะให้เราพอเพียง ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ตามค่านิยม ไม่ตามโลกียวิสัย เราจะมีความสุขกับสิ่งที่มีและพอใจกับฐานะที่ตนเป็น มีน้อยแต่มีความสุข มีความพึงพอใจกับชีวิต มีความสงบในครอบครัวถือว่าเป็นพรสำหรับชีวิต

             ชีวิตคริสเตียนพระเยซูสอนเราว่า ความสำคัญอันดับแรกไม่ใช่แสวงหาความร่ำรวย แต่ให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน แสวงความถูกต้องในการดำเนินชีวิตตามชอบพระทัยของพระเจ้าก่อน แล้วสิ่งอื่นๆจะตามมา ถ้าให้พระเจ้าเป็นเอกในชีวิต ชื่อเสียง ความบริบูรณ์ ความอิ่มเอมในชีวิตจะติดตามเรามา เราไม่ต้องไล่ตามมันเลย

"จงรักษาชีวิตของท่านให้เป็นอิสระจากการรักเงินทองและจงพอใจในสิ่งที่ตนมี

พระเจ้าตรัสว่า เราจะไม่ทิ้งท่าน"

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top