Menu

61146 bible


                สิ่งที่ดูเหมือนขัดแย้งกัน แต่ยังดำเนินไปด้วยกัน ที่ข้าพเจ้าอยากแบ่งปันในวันนี้คือ “เมื่อเราได้เป็นไทโดยพระเยซูแล้ว เราก็ยังยินดีเป็นทาสของความชอบธรรม” (โรม 6
:22) พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า “ถ้าเรายอมเชื่อฟังผู้ใด เราก็เป็นทาสของผู้นั้น” (โรม 6.16) ทาสในโลกนี้มีหลากหลายรูปแบบ ทาสยาเสพติด ทาสของเงินทอง หรือ การแสวงหาเกียรติและความสำเร็จในโลกอย่างไม่มีสิ้นสุด ฯลฯ ทาสคือผู้ปราศจากเสรีภาพ และไม่สามารถดิ้นหลุดออกจากสิ่งเหล่านั้นที่พยายามปิดกั้นเขาไว้จากแสงสว่างที่อยู่ข้างหน้า

                คำว่า “ทาส” ถูกใช้ในแง่ลบเสมอๆ แต่ในพระธรรม โรม 6:16 ยังกล่าวต่อไปว่า “ทาสของบาปนำไปสู่ความตาย แต่ทาสของการเชื่อฟังนำไปสู่ชีวิต” ฉะนั้น “การเป็นทาส” ก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป แท้จริงแล้ว “ทาส” จะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่ “นาย” ของเขา และสิ่งที่ทาสต้องมีไม่ว่าจะเป็นทาสของสิ่งใดคือ “การเชื่อฟัง” ดังนั้นเราทั้งหลายต่างต่อสู้ทุกวันกับสิ่งล่อชวนให้เราติดตาม เชื่อฟัง เสพ และซื้อ สิ่งที่ดูเหมือนให้ความสุขสนุกสนานในโลกนี้ แต่ถ้ามนุษย์ผู้ใดเลือก “เชื่อฟัง” เสียงจากพระดำรัสของพระเจ้า พระองค์จะทรงเป็น “นาย” ที่แสนดีสำหรับเขา เขาไม่เพียงแต่เป็นผู้รับใช้พระเจ้า (ทาสแห่งความชอบธรรม) แต่เขายังได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระองค์ด้วย (ยอห์น 1:12)

                ทาสและนายทาส สมัยพระเยซูมีลักษณะเด่นคือ นายหลายคนปฏิบัติต่อทาสของเขาเป็นอย่างดี เมื่อถึงเวลาที่พ้นกำหนดจำนวนปีของการเป็นทาสแล้ว ทาสหลายคนสำนึกในพระคุณของนาย จึงขอสมัครเป็นทาสต่อไปด้วยความเต็มใจ ซึ่งเรียกว่า “ทาสสมัคร” ในสมัยอับราฮัมเมื่อท่านยังไม่มีบุตรท่านได้กล่าวว่า ท่านจะยกมรดกทั้งสิ้นให้คนรับใช้ (ทาส) และลูกหลานของพวกเขาด้วย (ผู้ที่เกิดในบ้าน) ปฐมกาล 15:2-3 ดังนั้นทาสที่ “เชื่อฟัง” และมี “ความสัตย์ซื่อ” อาจได้รับการเข้าส่วนในมรดกจากนายของตนเป็นฐานะบุตรคนหนึ่งได้เช่นกัน

                ท่านพร้อมหรือยังที่จะเข้าส่วนในมรดกนิรันดร์ของพระเจ้า ถ้าท่านพร้อมแล้ว “จงเชื่อฟัง” ถ้อยคำของพระเจ้า จงยินดีและเต็มใจเป็น “ทาสสมัคร” ของพระองค์ พระเจ้าเป็น “องค์จอมเจ้านาย” พระองค์จะปฏิบัติต่อท่านเหมือน “บุตรที่รัก” และพระองค์จะเป็นพระบิดาของท่านตลอดไป

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top