Menu

jesus 02

ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกตรึงที่กางเขนนั้น มีช่วงเวลาหนึ่งที่น่ายินดีและจดจำ พระเยซูทรงหลังลูกลาตัวหนึ่งเสด็จเข้าสู่เมืองเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต (ลูกา 19.28-40) เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำของผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์ ซึ่งได้พยากรณ์ถึงพระเยซู ก่อนที่พระองค์ประสูติ 520 ปี กล่าวว่า “... ดู​เถิด กษัตริย์​ของ​เธอ​เสด็จ​มา​หา​เธอ ทรง​ความ​ยุติธรรม​และ​ความ​รอด ​พระ​องค์​ทรง​อ่อน​สุภาพ​และ​ทรง​ลา ทรง​ลูก​ลา” (9.9)

                ก่อนเหตุการณ์นี้สำเร็จเป็นจริง พระเยซูทรงปรนนิบัติปวงชน ทรงรักษาคนตาบอดให้หาย (ลูกา 18.35-43) และ ทรงเมตตาคนเก็บภาษีคนหนึ่ง เขาชื่อศักเคียส เขาปรารถนาจะได้เห็นพระองค์ แต่เพราะเขาเป็นคนตัวเตี้ยและมีคนมาก เขาจึงปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขา จึงเสด็จไปบ้านของเขา จนในที่สุดเขาและครอบครัวได้รับความรอด ศักเคียสมอบหัวใจของเขาให้พระเจ้าครอบครอง และเขาแสดงความเชื่อเป็นการกระทำ กล่าวว่า “ดู​เถิด ​พระ​เจ้า​ข้า ทรัพย์​สิ่งของ​ของ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ยอม​ให้​คน​อนาถา​กึ่ง​หนึ่ง และ​ถ้า​ข้า​พระ​องค์​ได้​ฉ้อโกง​ของ​ของ​ผู้ใด ข้า​พระ​องค์​ยอม​คืน​ให้​เขา​สี่​เท่า” (ลูกา 19.8)

                การครอบครองของพระคริสต์แตกต่างจากผู้ใช้อำนาจบาตรใหญ่ ถ้าพระเยซูจะเสด็จจากสวรรค์และลงมาใช้สิทธิอำนาจของพระองค์เพื่อครอบครองโลกนี้ ก็คงไม่มีสิ่งใดขัดขวางฤทธานุภาพของพระองค์ได้ แต่พระเยซูทรงเลือกที่จะ “ครอบครองโดยการรับใช้”

                การครอบครองโดยใช้สิทธิอำนาจบีบบังคับเป็นวิถีของโลก แต่พระเยซูคริสต์ทรงครอบครองด้วยวิธีการตรงข้ามกัน เป็นคำถามที่น่าสนใจคือ “การรับใช้” ทำให้ได้สิทธิใน “การครอบครอง” ได้อย่างไร ? และแตกต่างจากวิถีของโลกอย่างไร? แน่นอนว่าทั้ง 2 คำนี้ ดูเหมือนตรงข้ามกัน แต่ในทางปฏิบัติในฝ่ายวิญญาณแล้ว 2 คำนี้ ยังคงดำเนินไปด้วยกัน

                การใช้สิทธิอำนาจบังคับแบบโลก อาจได้มาซึ่งการครอบครองโดยผู้ยอมจำนนไม่เต็มใจ แต่ “การรับใช้ผู้คน” นำมาซึ่งการครอบครองโดยผู้ติดตามยินดี เต็มใจ หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “ได้ใจ” หรือครองใจประชาชน พระเยซูคริสต์ทรงมีแผ่นดินสวรรค์ซึ่งพระองค์มีสิทธิอำนาจครอบครองโดยสมบูรณ์ แต่โดยการรับใช้ของพระองค์ เราได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่แตกต่างจากผู้ใช้อำนาจกดขี่ในยุคนั้น พระเยซูทรงตรัสว่า “...​ผู้​ครอง​ของ​คน​ต่างชาติ ย่อม​เป็น​เจ้า​เหนือ​เขา และ​ผู้ใหญ่​ทั้ง​หลาย​ก็​ใช้​อำนาจ​บังคับ​ แต่​ใน​พวก​ท่าน​หา​เป็น​อย่าง​นั้น​ไม่ ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​จะ​ได้​เป็น​ใหญ่​ใน​พวก​ท่าน ผู้​นั้น​จะต้อง​เป็น​ผู้​ปรนนิบัติ​ท่าน​ทั้ง​หลาย” มัทธิว 20:25-26

                พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ผู้ปรนนิบัติท่านด้วยชีวิตของพระองค์ ท่านได้ยอมจำนนมอบหัวใจทั้งหมดให้พระองค์ครอบครองแล้วหรือยัง ? และท่านได้ “รับใช้ผู้คน” จนได้ครอบครองหัวใจของคนทั้งปวงแล้วหรือยัง ?

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top