Menu

fructification

               “ยอมตาย เพื่อจะเกิดผล” คำพูดนี้ฟังดูแล้วเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันเอง คำถามคือ “ถ้าตายแล้ว จะเกิดผลได้อย่างไร?” พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​เมล็ด​ข้าว​ไม่ได้​ตก​ลง​ไป​ใน​ดิน​และ​เปื่อย​เน่า​ไป ​ก็​จะ​คง​อยู่​เป็น​เมล็ด​เดียว แต่​ถ้า​เปื่อย​เน่า​ไป​แล้ว ​ก็​จะ​งอก​ขึ้น​เกิดผล​มาก​” ยอห์น 12:24

                ในโลกนี้อาจมีมุมมอง “การปฏิเสธความปรารถนา อยากได้ อยากมี ของตนเอง” และเชื่อว่า นั่นคือความสำเร็จในฝ่ายวิญญาณ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า การปฏิเสธความปรารถนาของตนแบบโลกเพียงอย่างเดียว มิได้นำมาซึ่งการเกิดผลมากเสมอไป แต่บางครั้งกลับนำความทุกข์กลับมาเสียด้วย ดั่งเช่น มีชายคนหนึ่งได้พบกับผู้ทรงศีลท่านหนึ่ง และเขาทั้งสองได้มีโอกาสนั่งคุยกันยาวนาน เพื่อศึกษาหาความรู้ของกันและกัน ในช่วงหนึ่งของการสนทนา ชายคนนั้นได้ถามผู้ทรงศีลว่า “ท่านมีครอบครัวหรือไม่?” เขาตอบว่า “มี” เขาถูกถามต่อไปว่า “แล้วท่านมีลูกกี่คน และได้พบหน้ากันบ้างไหม?” พอสิ้นสุดคำถามผู้ทรงศีลท่านนั้นก็ร้องไห้ไม่หยุด เหตุเพราะเขาพยายามปลีกตัวออกจากสังคม ปลีกตัวจากครอบครัว และเชื่อว่าการปฏิเสธตนเองจะทำให้เกิดความสงบสุข แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เขายังรักและคิดถึงลูกของเขาอย่างมาก ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกเหล่านี้ได้ การปฏิเสธตนเองของเขาได้นำความทุกข์อย่างมากมาสู่ชีวิตเขา

                สำหรับคริสเตียนแล้ว คำว่า “ตายต่อตัวเอง” เล็งถึงข้อความในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลในพระธรรมกาลาเทียที่ว่า “ข้าพเจ้า​ถูก​ตรึง​ไว้​กับ​พระ​คริสต์​แล้ว ข้าพเจ้า​เอง​ไม่​มี​ชีวิต​อยู่​ต่อไป แต่​พระ​คริสต์​ต่างหาก​ที่​ทรง​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ข้าพเจ้า ชีวิต​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​ดำเนิน​อยู่​ใน​ร่างกาย​ขณะนี้ ข้าพเจ้า​ดำเนิน​อยู่​โดย​ศรัทธา​ใน​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ผู้​ได้​ทรง​รัก​ข้าพเจ้า และ​ได้​ทรง​สละ​พระ​องค์​เอง​เพื่อ​ข้าพเจ้า” ​กาลาเทีย 2:20

                “การเกิดผลมาก” ในความเชื่อของคริสเตียน จึงไม่ใช่เพียงแต่ “การยอมตายต่อตนเอง” เท่านั้น แต่เราผู้มีความเชื่อในพระเจ้าจะต้องยอมให้พระคริสต์ เข้ามาดำรงอยู่ภายในเรา ให้พระคริสต์ดำเนินอยู่ในกายเราด้วย การเกิดผลมากเป็นผลจากการได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกวัน การสวมสภาพใหม่และการถูกสร้างใหม่จากภายใน ถ้าเรายอมตายต่อตนเองและยอมให้พระคริสต์ทรงสถิตในเราเป็นผู้นำพาชีวิต จะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดยั้งการเกิดผลมากในชีวิตของเราได้

                พระเจ้าปรารถนาให้ท่านเกิดผลมาก “จงตายต่อตนเอง และยอมให้พระคริสต์ดำรงอยู่ภายใน”

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top