Menu

management

                ความคิดของพระเจ้าแตกต่างจากทัศนะของคนทั่วไปในโลกนี้อย่างมาก และไม่เพียงแต่เรื่องแนวคิดเท่านั้นแต่รวมถึงหลักปฏิบัติและวิธีการทำพระราชกิจด้วย ก่อนการถวายตัวรับใช้ ข้าพเจ้าเรียนจบบริหารธุรกิจและเติบโตท่ามกลางธุรกิจในครอบครัว จึงอยากสะท้อนมุมมองการบริหารงานทั่วไปกับแนวคิดตามพระวจนะพระเจ้า สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีส่วนรับใช้พระเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ผ่านการปรับแนวคิดนี้เพื่อใช้ในการทำงานส่วนตัวด้วย

                การบริหารเวลา – การยอมรับและยกย่องคนทำงานหนัก มาทำงานแต่เช้าตรู่ เลิกงานดึก ไม่สนใจค่าล่วงเวลา คงเป็นคุณสมบัติที่หลายบริษัทอย่างได้พนักงานในลักษณะนี้เข้าทำงาน แต่เราสังเกตได้ชัดเจนว่า พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาในการสงบนิ่ง ใช้ชีวิตส่วนพระองค์กับสาวกวงใน (เปโตร ยากอบ ยอห์น) และใช้เวลาในการอธิษฐานอย่างมาก หรืออาจกล่าวได้ว่า “การใช้เวลา สงบนิ่ง อธิษฐาน คือ งานที่เป็นพระราชกิจสำคัญของพระคริสต์” มีครั้งหนึ่งพระองค์อธิษฐานนาน จนเหล่าสาวกนอนหลับไป (ลูกา 22.45-46) ในพระธรรมกิจการของอัครทูต เหล่าอัครทูตปลีกตัวจากการงานหนัก แต่มุ่งรับใช้โดยการสั่งสอนและขะมักเขม้นอธิษฐาน (กิจการ 6.4) การใช้เวลาสงบนิ่งที่ยาวนานเพียงพอช่วยให้เราได้ใคร่ครวญ การใช้เวลาอธิษฐานนำพาสติปัญญา และการรอคอยพระเจ้าทำให้เราได้ถ้อยคำและวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมจากพระองค์ มีเลขาคนหนึ่งบอกกับผู้บริหารว่า “เรื่องนี้สำคัญมากนะคะ ท่านต้องรีบตัดสินใจโดยด่วน” แต่ผู้บริหารคนนั้นกลับตอบว่า “ก็เพราะมันสำคัญมากๆ ผมจึงต้องรอก่อน” รอเพื่อสงบนิ่งและใช้เวลาใคร่ครวญและตัดสินใจอย่างดีที่สุด ฉะนั้นขอให้เราได้บริหารเวลา สงบนิ่ง ใคร่ครวญ เพื่อรอคำตอบจากพระเจ้า

                การบริหารคน – วิธีการสั่งการ “จากบน ลงสู่ล่าง” อาจเป็นวิธีการที่หลายบริษัทหรือหลายหน่วยงานราชการชอบใช้ แต่พระเยซูทรงกระทำพระราชกิจเป็นแบบอย่างในการรับใช้โดยการ “เน้นการนำตนเองเข้าไปมีส่วนร่วม” พระองค์จะไม่สั่งการให้สาวกทำอะไร โดยที่พระองค์เองไม่ยินดีที่จะกระทำสิ่งนั้นด้วย พระองค์ทรงมอบชีวิตของพระองค์เองโดยการสิ้นพระชนม์ที่กางเขนเพื่อรับใช้ปวงชน ไถ่ความบาปผิดของเราทั้งหลาย และเราได้เห็นชีวิตของเหล่าอัครทูตว่า พวกเขายอมสูญเสียชีวิตเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ ทั้งๆ ที่พวกเขาเป็นอัครทูตที่มีสิทธิอำนาจในการสั่งการสาวกอื่นๆ อีกหลายพันชีวิตได้ แต่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของพระคริสต์และพวกเขาได้เลียนแบบพระองค์โดยนำชีวิตของตนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มีคนกล่าวว่า “คน ไม่ได้มีไว้เพื่อบริหาร, คน มีไว้เพื่อรัก” ให้เราทั้งหลายรักทุกคนและนำชีวิตเข้าไปมีส่วนทำงานและรับใช้ เหมือนพระคริสต์ทรงเต็มพระทัยรับใช้เรา

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top