Menu

jonah

           พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ใส่พระทัยในสิ่งเล็กๆ บ่อยครั้งในพระวจนะ พระองค์ทรงละจากกลุ่มคนมากมายเพื่อไปพบ พูดคุย หรือ รักษา บางคนที่คนส่วนใหญ่ในเวลานั้นละเลย เช่น คนตาบอด คนง่อย หญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ ชายที่ถูกผีเข้าสิง ฯลฯ ในทางตรงข้าม มนุษย์ทั่วไปกลับสนใจสิ่งใหญ่ๆ และแข่งขันกันเพื่อคงความเป็นที่สุดในด้านต่างๆ เช่น การสร้างตึกที่สูงที่สุด สะพานที่ยาวที่สุด รถที่วิ่งเร็วที่สุด

                มีคนกล่าว “พระเจ้าไม่ได้สนใจโยนาห์ในท้องปลา แต่สนใจว่าอะไรอยู่ในโยนาห์” เพราะเวลานั้นพระเจ้าทรงใช้โยนาห์เพื่อไปประกาศกับเมืองที่เป็นศัตรูกับชนชาติของเขา โยนาห์จึงหนีการทรงเรียกของพระเจ้าไปในทิศทางตรงข้าม ภายในของเขาปฏิเสธเสียงของพระเจ้า เขาปฏิเสธจะให้อภัย และภายในของเขาปรารถนาให้พระเจ้าทำลายชนชาตินั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานั้นไม่ใช่การไปประกาศ เพื่อให้ชนชาติที่ชั่วร้ายได้กลับใจใหม่ แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับพระเจ้าคือ การได้กลับใจโยนาห์เสียก่อน ก่อนที่ชนชาติใหญ่จะกลับใจมาหาพระองค์ พระเจ้าปรารถนาให้ผู้รับใช้เล็กๆ คนหนึ่งกลับใจมาหาพระองค์ก่อน

                มีสิ่งใหญ่ที่เราเห็นมากมายในชีวิตของเรา การงานที่อยู่ตรงหน้า ความสำเร็จ การบรรลุเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้า แต่จงจำไว้เสมอว่า “พระเจ้าทรงสนพระทัยตัวคุณมากกว่าการงานรอบข้างคุณ หรือ ความสำเร็จใดๆ ข้างหน้าคุณ” พระเจ้าจะไม่ยินดีกับเป้าหมายในการงานของคุณ มากไปกว่าการได้มีคุณอยู่ใกล้ๆ พระองค์ และ จะไม่มีความสำเร็จภายนอกใดๆ ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่า การที่คุณจะยอมให้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ภายในตัวคุณก่อน พระบิดาทรงรักเรามากมายจนได้ประทานองค์พระเยซูคริสต์เป็นค่าไถ่เพื่อให้เราได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ พระองค์ทรงรักคุณมากกว่าสิ่งของทั้งสิ้นในโลกนี้

                จงให้พระองค์ยิ่งใหญ่ในตัวคุณ ถ่อมใจ ยอมจำนน เชื่อฟังพระคำ เพื่อการงานและการรับใช้ของคุณจะยิ่งใหญ่ตามน้ำพระทัยและถวายเกียรติแด่พระองค์

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top