Menu

Worthwhile investment

         ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระเจ้า และแท้จริงแล้วเราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้ พระเยซูทรงตรัสว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” ยอห์น 4.24 พระธรรมตอนนี้ยังบอกเราอีกว่า สิ่งที่อยู่ภายในเรานั้นคือวิญญาณของเรา เป็นสิ่งที่สามารถสื่อสารกับพระองค์ได้ ฉะนั้นวิญญาณของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในส่วนประกอบทั้งสามส่วนในความเป็นตัวตนของเรา คือ 1.ร่างกาย 2.จิตใจ (ซึ่งรวมถึง ความคิด ปัญญา เหตุผล การตัดสินใจ อารมณ์) และ 3.วิญญาณ

         เป็นที่สังเกตว่า พระเจ้าให้ความสำคัญกับสิ่งที่มองไม่เห็น แต่มนุษย์ทั่วไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่มองเห็น ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงแก่งแย่งกันเพื่อครอบครอง แสวงหาวัตถุ สะสมเงินทอง ฯลฯ ความอยุติธรรมได้แพร่กว้างออกไป ทั้งสิ้นเกิดจากความโลภในสิ่งที่มองเห็นได้ แต่พระเจ้าทรงเน้นย้ำให้เราแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบน โคโลสี 3.1-2 จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก

         มีคนกล่าวว่า “ไม่มีใครอยากลงทุน ลงแรง กับสิ่งที่จะอยู่ชั่วคราว, ทุกคนอยากมีส่วนร่วมกับสิ่งที่จะอยู่เป็นนิรันดร์” เป็นสิ่งที่แปลกแต่จริงว่า การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของเรา คือ การใช้เวลา เงินทอง และ แรงกายของเรา ทุ่มเทลงไปในสิ่งที่มองไม่เห็น คนมากมายในโลกนี้จึงลงทุนเพื่อความรู้ให้กับบุตรหลาน ให้พวกเขามีความคิด ปัญญา และสภาวะทางอารมณ์ที่ดี แต่มากยิ่งกว่านั้นคือ ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้า เราต้องลงทุนกับการเติบโตฝ่ายวิญญาณ การใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้าผ่านพระวจนะเป็นสิ่งที่หลีกเลียงไม่ได้ เพราะนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของเรา

        พระเยซูทรงตรัสว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต พระองค์ทรงสำแดงพระสิริของพระบิดาที่มองไม่เห็น พระองค์ทรงลงมาเป็นมนุษย์ ทรงสิ้นพระชนม์ และฟื้นคืนพระชนม์ และเราได้เห็นกิจการงานของพระบิดามากมายผ่านพระเยซูคริสต์ เช่นเดียวกัน การลงทุน ลงแรง กับสิ่งที่มองไม่เห็นของเรา ในวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงกระทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดผลมากมาย เป็นสิ่งที่มองเห็น เป็นสิ่งที่จับต้องได้ ขอพระเจ้าอวยพระพรให้ท่านเกิดผลมากมาย ผ่านการลงชีวิตในฝ่ายวิญญาณของท่าน

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top