Menu

inyourhands2

                ในพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ทรงใช้สิ่งเล็กน้อยหรือผู้เล็กน้อย ให้กระทำสิ่งใหญ่อย่างอัศจรรย์ พระองค์ทรงให้อับราฮัมกลายเป็นชนชาติใหญ่โต โมเสสปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้า แม้ว่าเขาขาดความมั่นใจ แต่เขายังได้นำชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ โดยกำลังของพระเจ้า พระองค์ทรงใช้ไม้เท้าเล็กๆ ในมือโมเสสทำหมายสำคัญอันใหญ่ยิ่ง พระเจ้าทรงใช้เอสเธอร์ จากหญิงเชลยศึกสงคราม กลายเป็นราชินีผู้ปลดปล่อยชนชาติอิสราเอล พระเจ้าทรงใช้ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะ บุตรคนสุดท้องของเจสซี กลายเป็นวีรบุรุษผู้ฆ่ายักษ์โกลิอัลและกลายเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล และพระนามของพระเจ้าถูกป่าวประกาศไป จากสิ่งใหญ่โตที่พระองค์ทรงกระทำผ่านผู้เล็กน้อย

                พระเยซูคริสต์ทรงใช้ดิน ทำเป็นโคลน ทาตาคนตาบอดคนหนึ่ง แล้วตรัสว่า “จงไปล้างโคลนออกเสียในสระสิโลอัมเถิด เขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็เห็นได้” (ยอห์น 9.6-7) พระเยซูคริสต์ทรงใช้โคลนที่ไม่มีค่า ทำการอัศจรรย์ และคนตาบอดนั้นได้เริ่มเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

                ชีวิตของเราเป็นดั่งโคลนนั้น เมื่อเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระคริสต์ พระองค์สามารถนำพาและทรงใช้ชีวิตของเราให้เกิดผลยิ่งใหญ่อย่างอัศจรรย์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ถ้าโคลนนั้นยังอยู่ในมือของพระเยซูคริสต์ โคลนนั้นก็ยังไม่มีส่วนช่วยในการรักษาชายตาบอดให้หายเป็นปกติได้ จนโคลนนั้นถูกป้ายที่ตา และเขาก็ไปล้างออก

                เราต้องยอมให้พระคริสต์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา เหมือนดินที่ถูกปั้นขึ้น และยินดียอมให้พระองค์ทรงนำชีวิตเราไปแตะต้อง สัมผัส และรักษาชีวิตของผู้อื่น เหมือนโคลนที่ถูกนำไปทาที่ตาชายตาบอด เพื่อชีวิตของเราจะเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าทำให้ตาฝ่ายวิญญาณของผู้อื่นได้เห็นความจริงในพระเยซูคริสต์ และนำการสรรเสริญมาสู่พระบิดาของเรา

                เราอยู่ใน หัตถ์พระคริสต์      มีชีวิต เป็นโคลนรักษา

                ดินนั้น ใช้ป้ายดวงตา           เชิญเรามา สัมผัสชีวิตคน

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top