Menu

The value of people13

                เราแต่ละคนเป็นผู้มีค่ามากยิ่งเพียงไร อาจพิจารณาได้จากประชากรโลกในปัจจุบันซึ่งมีมากกว่า 7,000 ล้านคน แต่ถ้าสังเกตดูลายนิ้วมือของเรา แต่ละคนก็ยังมีลายนิ้วมือไม่เหมือนกัน ถ้าเปรียบว่าพระเจ้าทรงเป็นจิตกรเอก พระองค์ก็ทรงใส่พระทัยและทรงเป็นผู้วาดวงลายนิ้วมือของเราแต่ละคนให้แตกต่างกันอย่างเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก สิ่งนี้อาจเป็นเครื่องสะท้อนชี้วัดอย่างหนึ่งว่า เราแต่ละคนมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้ามากเพียงใด

                ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูง ผลงานมักถูกนำมาเปรียบเทียบกัน การให้คุณค่ากับผลงานมากกว่าคุณค่าในความเป็นบุคคลเกิดขึ้นในโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตามคำสุภาษิตที่ว่า “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” คุณค่าของคนวัดกันที่ความสามารถในวิชาชีพ ความสามารถในการหารายได้ ฯลฯ

                คริสเตียนวัดคุณค่ามนุษย์ตามการสะท้อนพระสิริของพระเจ้า ในพระองค์มีความดีงาม ความเมตตา การให้อภัย ความอดทนนาน ในพระธรรมกาลาเทีย 5.22-23 กล่าวว่า “ฝ่าย​ผล​ของ​พระ​วิญญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ปลาบ​ปลื้ม​ใจ สันติ​สุข ความ​อด​กลั้น​ใจ ความ​ปรานี ความ​ดี ความ​สัตย์​ซื่อ ​ความ​สุภาพ​อ่อน​น้อม การ​รู้จัก​บังคับ​ตน” พระคัมภีร์ตอนนี้ยังกล่าวต่อไปว่า ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระคริสต์ได้เอาเนื้อหนังของตน ตรึงไว้ที่กางเขนแล้ว

                พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงเข้ามาในโลกเพื่อสำแดงพระลักษณะของบิดาที่ไม่ประจักษ์ ให้เราได้เห็นและเข้าใจ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการสำแดงชีวิตในฝ่ายวิญญาณตามคุณค่าแท้ในชีวิตที่มนุษย์คู่แรกเคยมีก่อนพวกเขาล้มลงในความบาป แต่พระคุณพระเจ้า พระเยซูคริสต์ได้ยอมถูกตรึงที่กางเขน เพื่อให้เราได้รับคุณค่าเดิมนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง และพระเจ้าปรารถนาให้เรามีชีวิตที่สำแดงคุณค่าแท้ตามผลแห่งพระวิญญาณ เพื่อคนทั้งหลายในโลกนี้ได้เห็นและกลับมาหาพระองค์ด้วยเช่นกัน

                การสำแดงคุณค่าแท้ในมนุษย์ตามผลพระวิญญาณอาจไม่ใช่สิ่งง่าย เหมือนดั่งการยอมถูกตรึงกางเขนทุกๆ วัน การสำแดงความรักต่อคนที่ไม่น่ารัก การอดกลั้นใจต่อผู้ที่ทำผิดต่อเรา ฯลฯ แต่จงระลึกเสมอว่า ทุกครั้งที่เราได้สำแดงลักษณะตามคุณค่าแท้ที่พระเจ้าทรงสำแดงในพระเยซูคริสต์แล้ว เราก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระองค์และบุตรของพระเจ้าที่มีชีวิตเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆ วัน

               

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top