Menu

Praised women

ใครจะพบภรรยาที่ดี เธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนัก... (สุภาษิต 31.10 – 31) พระวจนะพระเจ้าได้ให้ภาพสตรีที่น่ายกย่องไว้อย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนท้ายของพระธรรมนี้ที่กล่าวว่า “เสน่ห์เป็นของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรียำเกรงพระเจ้า สมควรได้รับคำสรรเสริญ (30)

รูธได้ชื่อว่าเป็นหญิงผู้น่ายกย่อง (นางรูธ 3.11) ในพระคัมภีร์บางตอนได้ขยายความคำว่า “น่ายกย่อง” นี้ หมายถึง “ผู้มีลักษณะภายในที่ดี และมีความสามารถบรรลุเป้าหมายได้” (อพยพ 18.21) คำถามว่า “ใครจะพบ?” ไม่ได้หมายความว่า เราไม่สามารถหาผู้หญิงลักษณะนี้ได้ แต่เราควรชื่นชมและยกย่องเพราะเธอเป็น “สตรี หาได้ยาก” เธอหาได้ยากกว่า และประเสริฐยิ่งกว่า ทับทิม

การพิจารณาคำกริยาในพระธรรมตอนนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่ง “เธอทำความดี (12) เธอแสวง และทำงาน (13) เธอนำอาหาร (14) เธอลุกขึ้น จัดอาหาร จัดงาน (15) เธอพิเคราะห์ เธอปลูก (16) เธอคาดเอว (17) เธอรู้ (18) เธอยื่นมือ (19) เธอหยิบยื่น (20) เธอไม่กลัว (21) เธอทำ เธอส่ง (สินค้า) (22, 24) เธอกล่าวด้วยปัญญา (26) เธอดูแล (27) เธอทำอย่างดีเลิศ (29)”

เราอาจสรุปได้ว่า สตรีประเสริฐในพระธรรมนี้ กล่าวถึงหญิงใดๆ ที่ดูแลลูกและสามีและจัดการครัวเรือนอย่างดี เธอทำงานหนัก ตื่นแต่เช้า ลงทุนอย่างฉลาด และใช้ถ้อยคำโดยใช้ปัญญา เธอมีจิตใจดี เอื้อเฟื้อต่อผู้ลำบากขัดสนและเตรียมพร้อมสำหรับวันยากลำบาก และที่สำคัญที่สุดคือเธอเป็นสตรีที่ยำเกรงพระเจ้า

มีคนกล่าวว่า “ไม่มีผู้ใดดีพร้อม แต่ถ้าเขาแสวงหาพระเจ้า เขาจะดีพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆ” การดีทั้งสิ้นนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอวดได้ เพราะความดีนั้นมาจากพระเจ้า มิใช่มาจากตัวเราเอง เราสามารถเป็น “ชาย หญิง” ที่ดีพร้อมได้ โดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตในชีวิตเรา ขอให้ “บุรุษและสตรี” ของพระเจ้ายังคงบากบั่นมุ่งไปสูหลักชัย เพราะนั่นคือรางวัลที่พระเจ้าทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราทั้งหลายไปรับ (ฟิลิปปี 3.14)

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top