Menu

wirachai

               เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบการจากไปอยู่กับพระเจ้าของ ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ ผู้ก่อตั้งคริสตจักรร่มเย็น ด้วยนิมิตจากพระเจ้าปรารถนาให้คนไทยได้รับความรอด ด้วยการสนับสนุนจากพระเจ้าผ่าน ภรรยาของท่าน ผป.ชวนพิศ ร่วมกับผู้นำช่วงเริ่มก่อตั้งอีกหลายท่าน เช่น ผป.ธีระชัย ผป.วิชัย ผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการและพี่น้องในคริสตจักรร่มเย็นอีกมากมาย ที่ทำให้คริสตจักรแห่งนี้ ยังคงสานต่อนิมิตและเป้าหมายของคริสตจักรเพื่อนำข่าวประเสริฐไปทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

               ผมได้มีโอกาสไปที่สุสานบ้านสันติสุขร่วมกับทีมอภิบาล นอกจากเราไปทำความสะอาดแล้ว เราใช้เวลายืนคุยกันที่หลุมฝังร่างของท่านอีกครู่ใหญ่ เราพูดถึงนิมิต เป้าหมาย ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับผู้เป็นบิดาฝ่ายวิญญาณของเรา ร่วมใจสงบนิ่งและระลึกถึงคำสอนของท่าน คำพูดที่ท่านได้ฝากไว้ก่อนจากไป เราต่างได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้สึกต่อกันและกัน เราอธิษฐานเผื่อนิมิตและความฝันของท่าน ให้สิ่งต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้น เติบโต และดำเนินไปอย่างมั่นคง เราอธิษฐานขอหัวใจของท่านที่จะดำรงอยู่ในพี่น้องคริสตจักรร่มเย็นทุกคน และขอหัวใจที่พระเจ้าทรงประทานให้กับท่านนั้น จะอยู่ในเราด้วยเช่นกัน เรายืนอธิษฐานที่หลุมฝังร่างท่านด้วยน้ำตา สัมผัสถึงการเคลื่อนในฝ่ายวิญญาณ และออกจากที่นั่นด้วยความชื่นบาน

พระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้ว่า “บุตร​ของ​เรา​เอ๋ย จง​รักษา​บัญญัติ​ของ​พ่อ​เจ้า และ​อย่า​ละ​ทิ้ง​คำ​สั่ง​สอน​ของ​แม่​เจ้า” สภษ. 6:20

                ขอให้เราระลึกถึงคำสอน และชีวิตอันเป็นแบบอย่างของอาจารย์วีรชัย ให้เราเดินติดตามพระเยซูคริสต์ ขะมักเขม้น ประกาศพระกิตติคุณในยามมีโอกาสและไม่มีโอกาส เตือนสติ สอน และอดทนนานด้วยความรัก (2ทธ. 4:2) ร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อครอบครัวในความเชื่อของเรา นิมิตของพระเจ้าต่อคริสตจักรแห่งนี้จะรุดหน้าไปอย่างมั่นคง และขอพระพรของพระเจ้า เทลงมาเหนือชีวิตของพี่น้องทุกคน โดยพระนามพระเยซู ขอจงเป็นเช่นนั้น อาเมน.

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top