covid19

 ในทุกสถานการณ์ร้าย มักมีบุคคลหลายคนที่ยังมีความคิดในมุมมองบวกแท้จริงแล้วคริสชนควรมีทัศนคติที่ดีไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงไร เหตุเพราะพระวจนะได้กล่าวว่า “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง...” โรม 8:28

              ด้วยพระสัญญานี้ คริสเตียนทุกคนจึงควรมีทัศนะแห่งความหวังว่าผลดีจะเกิดขึ้นแน่นอนตามถ้อยคำของพระเจ้า เพื่อเป็นพลังหนุนใจ เป็นกำลัง เป็นสติปัญญา เป็นยารักษา และเป็นชีวิต ให้แก่เรา

ในเวลานี้ เราสามารถเห็นสิ่งดีๆ และบทเรียนจากโควิด-19 ได้มากมาย จากบุคคลต่างๆ และจากถ้อยคำของพระเจ้า เช่น

- เราทุกคนเท่าเทียมกัน และเราต่างมีผลกระทบต่อกัน

- เตือนใจว่าชีวิตเราสั้น จงสนอมร่างกาย รักษาจิตวิญญาณ

- ไม่เห็นคุณค่าของวัตถุ แต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

- เห็นคุณค่า ของความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

- ให้เราอดทน ไม่ตื่นตระหนก มีสติเสมอ

- โลกนี้อยู่ในความบาป และต้องการการเยียวยา

- แหล่งมั่วสุม การพนัน สถานบันเทิง หยุดลง

- สร้างความหวังในพระเจ้า รอวันที่สดใส

- อธิษฐาน และสดับฟังเสียงพระเจ้า นำเราสู่ความสงบ

- พิสูจน์ความเชื่อแท้ แท้จริงเราหวังในผู้ใดหรือสิ่งใด

- ตระหนักถึงคำพยากรณ์เรื่องยุคสุดท้าย จงเตรียมพร้อม

- ไม่ยึดติดกับรูปแบบศาสนพิธี แสวงหาพระเจ้าทุกที่

- คริสตจักรตื่นตัวด้านเทคโนโลยี ออนไลน์ และมีเดีย

- พัฒนาการประกาศฯ อย่างก้าวกระโดด ในอนาคต

                  คงมีสิ่งดีอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งถ้าเราพยายามมองแล้ว เราต่างจะพบสิ่งดีอีกมาก ที่เราสามารถนำข้อคิดที่เราได้รับจากพระเจ้ามาช่วยหนุนใจซึ่งกัน

                  เพื่อเราจะผ่านพ้นสถานการณ์ปัจจุบันด้วยท่าที ด้วยคำพูด ที่เสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อสันติสุขของพระคริสต์จะดำรงอยู่กับเราผู้เชื่อวางใจในพระเจ้าเสมอไป