Menu

worship

 

            เป็นการง่ายที่จะสรรเสริญพระเจ้าในยามสุขสบาย ยามสงบ ยามมั่งมี ยามปลอดภัย ยามมีสุขภาพดี แต่ยามที่อาจมีผลกระทบกับเรามากที่สุดต่อความคิด จิตใจ และร่างกาย คือในขณะมีความทุกข์ เมื่อยากจน เมื่ออยู่ในอันตราย หรือเมื่อเจ็บป่วย เราจะยังคงสรรเสริญพระเจ้าหรือไม่?

            การสรรเสริญพระเจ้าในยามสุขสบาย บ่อยครั้งเกิดขึ้นจากความปรารถนาขอบพระคุณพระเจ้า ต่อพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเราในปัจจุบัน หรืออาจเป็นการประกาศถึงความยิ่งใหญ่ ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการอวยพรเรา ณ จุดใดจุดหนึ่ง

            แต่การสรรเสริญพระเจ้าในยามทุกข์ยาก ให้ภาพที่ยาวไกลกว่านั้น เพราะเป็นการประกาศการวางใจ เนื่องจากเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในอดีต และเห็นความสัตย์ซื่อของพระองค์เรื่อยมา เป็นระยะเวลานาน จนประสบการณ์ที่เรามีกับพระองค์นั้น ทำให้เราสามารถยืนหยัด สรรเสริญพระเจ้าได้ในยามยากลำบาก เพราะเรามั่นใจว่าพระองค์มีแผนการที่ดีในอนาคต เป็นความเชื่อ และเห็นด้วยตาฝ่ายวิญญาณว่า พระองค์ทรงกระทำกิจของพระองค์อยู่ พระองค์ไม่ได้หลงลืมเรา และประสบการณ์ที่เราเคยมีกับพระองค์เรื่อยมานั้น บอกเราว่า พระองค์จะช่วยเราในเวลาของพระองค์อย่างแน่นอน

            การสรรเสริญพระเจ้าในยามทุกข์ยากนี้ นำความอัศจรรย์ใจ มาสู่ผู้ที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าของเขาเมื่อเขาได้รับพร มั่งมี เจริญรุ่งเรือง หรือสุขสบาย คำถามของพวกเขาคือ “พระเจ้าของคริสเตียนเป็นผู้ใดเล่า ที่แม้ว่าพวกเขาจะทุกข์ยาก แต่พวกเขาก็ยังคงสรรเสริญพระเจ้าของเขาอยู่มิได้ขาด?”

            การสรรเสริญพระเจ้าในยามยาก เป็นการประกาศจุดยืนของเราในปัจจุบัน และเป็นการประกาศชัยชนะของพระเจ้าในอนาคตด้วย ให้เราสรรเสริญพระเจ้าในยามนี้ เพื่อคนทั้งปวงจะอัศจรรย์ใจในพระเจ้าของเรา

ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไป สดุดี 34.1

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top