Menu

faith2

               คริสเตียนทั่วไปมักมีคำถามว่า เหตุใดคำอธิษฐานของฉันยังไม่สัมฤทธิ์ผล? ฉันมีความเชื่อไม่มากพอหรือ? พระเยซูตรัสว่า “...ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่ง ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเลื่อน  และไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านเลย” มัทธิว 17:20

               “เมล็ดผักกาด” ซึ่งมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ถูกนำมาเปรียบเทียบกับ “ภูเขา” ซึ่งมีขนาดใหญ่ และน้ำหนักมาก ความเชื่อของเรามีน้ำหนักมากเพียงใด ไม่มีใครสามารถวัดได้ แต่คำเปรียบเทียบที่พระเยซูทรงตรัสไว้ ทำให้เราเห็นว่า แม้ความเชื่อจะมีขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา แต่มันสามารถมีผลกระทบต่อสิ่งใหญ่ๆ และสามารถเคลื่อนสิ่งที่มีน้ำหนักมากได้

               “ความเชื่อเท่าเมล็ดผักกาด + คำสั่ง (คำอธิษฐาน) = ความสัมฤทธิ์ผล (ภูเขาเคลื่อนไป): ถ้าทุกอย่างมีสูตรสำเร็จในการเกิดผล เราทั้งหลายทุกคนคงยึดติดกับสูตรเหล่านั้น และไม่ต้องพึ่งพระเจ้าอีกต่อไป แต่ในความเป็นจริงพระเจ้าอยากให้เรายึดติดกับพระองค์มากกว่าสูตรสำเร็จใดๆ

               ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ได้อธิบายว่า “ความเชื่อ” ในพระธรรมข้างต้น ไม่ใช่ความเชื่อทั่วๆ ไป แต่เป็นความเชื่อซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรม 1โครินธ์ 12:9 “...และ​ให้​อีก​คน​หนึ่ง​มี​ความ​เชื่อ แต่​เป็น​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว​กัน และ​ให้​อีก​คน​หนึ่ง​มี​ความ​สามารถ​รักษา​คน​ป่วย​ได้ แต่​เป็น​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว​กัน​” พระธรรมตอนหลังนี้ พูดถึงของประทานต่างๆ รวมถึง “ของประทานแห่งความเชื่อ” ด้วย ในพระคัมภีร์เดิมหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นภายใต้ของประทานแห่งความเชื่อ เช่น เมื่อโมเสสไปยืนที่ริมทะเลแดงและด้วยของประทานแห่งความเชื่อท่านยกไม้เท้าขึ้นตามพระบัญชาของพระเจ้า และการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อทะเลแดงได้แหวกออกจากกัน

               เราสามารถอธิษฐาน เพื่อเราจะมีความเชื่อมากขึ้น จนกระทั่งเราได้รับ “ของประทานแห่งความเชื่อ” อย่างไรก็ตามความเชื่อของเราเป็นดั่งทองคำในหัตถ์ของพระเจ้า ตัวเลขบนเครื่องชั่งเศษทองคำเปลี่ยนไปตามน้ำหนักทองแม้ว่าจะมีทองคำเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตาม ความเชื่อเล็กน้อยของเราที่วางบนพระหัตถ์พระเจ้าสามารถเคลื่อนอุปสรรคและปัญหาใหญ่ๆ ได้ เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ มิใช่ขนาดความเชื่อของเรายิ่งใหญ่

               ขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมขยายขนาดความเชื่อของเรา ขอให้เรามีของประทานแห่งความเชื่อ และขอทรงทำกิจแม้เรามีความเชื่อเล็กน้อย เพราะเราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top