Menu

Turning point for life

        มนุษย์ทุกคนมีจุดเปลี่ยนชีวิต เราเปลี่ยนบ้านใหม่ เปลี่ยนที่เรียนใหม่ เปลี่ยนที่ทำงานใหม่ เปลี่ยนจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ จุดเปลี่ยนบางครั้งอาจดูเหมือนทำให้ชีวิตเราแย่ลง แต่เราก็ยังสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆ จากประสบการณ์ร้ายๆ ได้

            มีคนกล่าวว่า ถ้าเราช่วยลูกนกให้ออกจากไข่ หรือช่วยผีเสื้อให้ออกมาจากรังไหมดักแด้ ลูกนกและผีเสื้อนั้นจะมีชีวิตอ่อนแอ และตายอย่างรวดเร็ว การให้ชีวิตได้ผ่านจุดเปลี่ยนแปลง ด้วยตัวของมันเอง ทำให้ชีวิตนั้นแข็งแรงและมีภูมิต้านทานสูงต่อสภาพภายนอก

            สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้ร่วมงานไว้อาลัยถึง 4 งาน ตอกย้ำถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต ที่ในทุกๆ วันเราทุกคนต้องต่อสู้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และวันหนึ่งเราจะต้องเดินมาถึงเส้นบางๆ ของจุดเปลี่ยนระหว่างความเป็นและความตาย

พระวจนะได้กล่าวว่า

[โรม, 6, 4] เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน

           ถึงแม้ว่าเราจะมีจุดเปลี่ยนมากมายในชีวิต จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือ การได้รู้จักพระคริสต์ และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ แน่นอนว่าไม่มีใครดีพร้อมหรือสมบูรณ์แบบ แต่ถ้าเราปรารถนาการมีส่วนร่วมกับการตายและการเป็นขึ้นมาจาก ตายของพระเยซูคริสต์แล้ว พระวิญญาณจะทรงช่วยเรา ให้เปลี่ยนสู่พระสิริมากขึ้นในทุกๆ วัน

พระเยซูตรัสว่า  "เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต  ผู้ที่วางใจในเรานั้น  ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก [ยอห์น, 11, 25]

           สุดท้ายชีวิตเราจะถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อีกครั้ง คือเปลี่ยนจาก ชีวิตมตะ สู่ชีวิตอมตะ ฉะนั้นชีวิตคริสเตียนจึงเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวัง ในชีวิตที่ดีกว่า เป็นชีวิตนิรันดร์ ในที่พำนักที่ถาวร

           ขอความยินดีและสันติสุขจะมีเต็มเปี่ยม เพราะเราทั้งหลายต่างรู้ว่า เราจะได้พบกับบุคคลที่เรารักอีกครั้งอย่างแน่นอน

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top