Menu

Life goals

          เราเกิดมาเพื่ออะไร? เป้าหมายของคุณในชีวิตนี้คืออะไร? อะไรนับว่าเป็นความสำเร็จของคุณในชีวิตนี้?

          คำถามเหล่านี้เกี่ยวข้องกับทัศนะคติ ซึ่งเป็นมุมมองของเราต่อชีวิต บางคนเห็นคุณค่าของการสร้างฐานะ บางคนเห็นคุณค่าของตำแหน่ง ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือหลายคนอาจให้ความสำคัญต่อครอบครัว ความมุ่งหมายในใจของคนเราแต่ละคนอาจแตกต่างกันอย่างมาก เช่น พ่อแม่บางคนรู้สึกว่า การส่งลูกไปเรียนเมืองนอกและลูกของเขาได้ทำงานที่นั่นถือเป็นความสำเร็จ แต่พ่อแม่อีกหลายคนกลับรู้สึกว่า การที่พ่อแม่ลูกจะได้อยู่ร่วมกัน ทำให้พวกเขามีความอบอุ่นมากกว่าและนั่นคือเป้าหมายของผู้เป็นพ่อแม่

          เราจะเห็นว่าทัศนะของเราอาจแตกต่างกันอย่างมาก แต่พระวจนะพระเจ้าหลอมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน พระวจนะได้กล่าวว่า "บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดเอาใจมนุษย์หรือ  ข้าพเจ้าทำให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้ามิใช่หรือ  ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือ  ถ้าข้าพเจ้ากำลังประจบประแจงมนุษย์อยู่  ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์" กาลาเทีย. 1:10

          อ.เปาโลได้เขียนไปถึงคริสตจักรในแคว้นกาลาเทีย สิ่งที่ท่านทำและสิ่งที่ท่านสอนมิได้เกิดจากตัวท่านหรือผู้หนึ่งผู้ใด แต่ท่านพยายามกระทำสิ่งที่ชอบพระทัยพระเจ้า และนั่นควรเป็นเป้าหมายในชีวิตของเรา คือ "การทำตามพระทัยของพระองค์"

          โดยปราศจากการตำหนิ ต่อว่า และเปรียบเทียบกับผู้อื่น เพราะพระเจ้าทรงวางเราไว้ในจุดที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามเมื่อเราจะทำสิ่งใด เราต่างมุ่งกระทำสิ่งต่างๆ เพื่อถวายเกียรติพระองค์ ไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไร มีฐานะอย่างไร การศึกษามากน้อยแค่ไหน มันไม่สำคัญมากน้อยไปกว่ากัน ถ้าเราต่างมุ่งปรารถนากระทำให้พระเจ้าชอบพระทัยในชีวิตของเราในทุกๆ วัน

          ขอให้เราดำเนินชีวิตในพระคำ และเดินตามเป้าหมายที่พระเจ้าประทานให้เราคือการดำเนินชีวิตตามชอบพระทัยพระองค์

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top