Menu

วันเพ็นเทคอสต์ในพันธสัญญาใหม่

                คำว่าเพ็นเทคอสต์เป็นภาษากรีกแปลว่า “50” เป็นวันที่ชาวยิวกำหนดถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่ง พวกเขานับจากวันหลังที่มีพิธีศักดิ์สิทธิ์เทศกาลปัสกาแล้ว 50 วัน เทศกาลเพ็นเทคอสต์จะเริ่มต้นใหม่ในเทศกาลนี้นอกจากจะมีการฉลองรื่นเริงแล้วพวกเขาจะมีพิธีทางศาสนาด้วย ในวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์ชาวยิวจะนำเอาผลแรกจากไร่นามาถวายแด่พระเจ้า

maxresdefault 1

                “หลังจากวันสะบาโต วันที่ได้นำฟ่อนข้าวมาเป็นเครื่องบูชายื่นถวายจงนับจากวันนั้นไปจนครบเจ็ดสัปดาห์เต็ม นับไปจนครบห้าสิบวันจนถึงวันถัดจากวันสะบาโตที่เจ็ดแล้วจงนำเมล็ดข้าวใหม่มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใด จงนำขนมปังสองก้อนที่ทำจากแป้งละเอียดประมาณ 4.5 ลิตร ใส่เชื้อมาเป็นเครื่องบูชายื่นถวายจากผลแรกแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับขนมปังนี้ให้นำลูกแกะตัวผู้ไม่มีตำหนิอายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว วัวหนุ่มหนึ่งตัวและแกะผู้สองตัวมาเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมด้วยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องเผาบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย จากนั้นจงถวายแพะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และลูกแกะอายุหนึ่งขวบสองตัวเป็นเครื่องสันติบูชา ปุโรหิตต้องยื่นถวายลูกแกะสองตัวแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นเครื่องบูชายื่นถวายพร้อมกับขนมปังของผลแรก เป็นเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สำหรับปุโรหิต จงประกาศให้วันนั้นมีการประชุมนมัสการศักดิ์สิทธิ์และอย่าทำงานในวันนั้นเลย นี่เป็นข้อปฎิบัติถาวรสืบไปทุกชั่วอายุไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใด” (เลวีนิติ 23:15-21)

               ในพระธรรมกิจการบทที่ 2:1-12 ได้บันทึกการเฉลิมฉลองและประกอบพิธีทางศาสนาของชาวยิวที่เยรูซาเล็ม ผู้คนจากเมืองต่างๆ เดินทางมุ่งสู่พระวิหารถือปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่พระบัญญัติกำหนดไว้ แต่มีปรากฎการณ์พิเศษเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยปรากฎมาก่อน คือในวันนั้นสาวกของพระเยซูกำลังอธิษฐานร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นวันที่ 50 หลังจากเทศกาลปัสกา ในวันนี้เองในที่ประชุมของเขามีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น

                “เมื่อถึงวันเพ็นเทคอสต์ พวกเขาทั้งหมดมารวมอยู่ในที่เดียวกัน ทันใดนั้นก็มีเสียงจากฟ้าสวรรค์เหมือนเสียงพายุกล้าดังก้องไปทั่วทั้งบ้านที่เขานั่งอยู่ พวกเขาเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเปลวไฟรูปร่างคล้ายลิ้นกระจายออกและมาอยู่เหนือพวกเขาแต่ละคน ทุกคนเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพูดภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พวกเขาสามารถพูดได้” (กิจการ 2:1-4) 

                 ฉะนั้นพวกสาวกได้เฉลองเทศกาลเพ็นเทคอสต์ในมิติใหม่ เพ็นเทคอสต์แห่งพันธสัญญาใหม่นั้นคือ เป็นฉลองผลแรกแห่งการฟื้นคืนชีพ พระเยซูคริต์เป็นผลแรกแห่งผู้ชอบธรรมในพันธสัญญใหม่ที่ฟื้นจากตายและหลังจากนั้น ผู้ที่เชื่อจะได้ฟื้นคืนชีพเหมือนพระองค์ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมา นอกจากวันนี้จะฉลองผลแรกการฟื้นพระชนม์จะมีการฉลองการเก็บเกี่ยวผลแรกแห่งประชากรพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าและที่สำคัญที่สุดของเทศกาลเพ็นเทคอสต์ในพันธสัญญาใหม่คือ ของประทานอันเลิศที่พระเยซูประทานให้แก่ประชากรของพระองค์ตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้ขณะที่อยู่กับสาวกของพระองค์คือ “องค์พระวิญญาณ” ในยุคพันธสัญญาเดิม พระวิญญาณมีบทบาทลักษณะ “อยู่กับ” “อยู่เหนือ” เป็นครั้งคราว แต่บัดนี้พระวิญญาณมีบทบาทใหม่คือ “อยู่ภายใน” ผู้เชื่อเพื่อสร้างใจใหม่ เสริมพลัง นำการดำเนินชีวิต เจิมในการรับใช้ ประกาศความสามารถพิเศษในการปรนนิบัติพระเจ้า

                วันนี้พวกเราร่วมเฉลิมฉลองเพ็นเทคอสต์ด้วยการขอบคุณพระเยซูที่ประทานพระวิญญาณ ขอบคุณองค์พระวิญญาณที่เสด็จมามาอยู่ภายในเรา เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตและรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า และให้วันนี้รำลึกถึงการนำวิญญาณมาถวายแด่พระเยซู

imageabove 7

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top