• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

จากวันวานที่ผ่านมาจดและจำในพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตา 
ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกันให้เราดูแลซึ่งกันและกัน รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน 
อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจเท่าอยู่ใจพระองค์ ผู้ทรงนำพาพวกเรา 
หากมีใครที่สิ้นหวังและหากมีใครที่หลงทางให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์ 
*แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
**จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้ จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ สุดตัวสุดใจกำลังที่มี 
บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้ เราจะรักษาดังดวงใจ ให้สมกับที่พระองค์รักเราทุกคน 

เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ จะเดินในทางพระองค์
หากหนึ่งคำเป็นดังแสงเราจะร่วมส่องสว่างให้งดงาม ประกาศความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
*แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
**จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้ จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ สุดตัวสุดใจกำลังที่มี 
บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้ เราจะรักษาดังดวงใจ ให้สมกับที่พระองค์รักเราทุกคน (x)

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon