• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ฐานพระบัลลังก์มีความชอบธรรม
ที่ทรงประทับมีความงดงาม
พระเจ้าทรงรักประตูศิโยน
ที่ข้าจะไปถวายสรรเสริญ

ณ ที่แท่นบูชาข้าอาศัยอยู่
เพื่อจะสรรเสริญ 
นมัสการพระเจ้าของข้า

โอ ข้ารักที่ประทับของพระองค์
ใจและกายร้องเพลงสรรเสริญ
โอ ข้าสุขใจ ที่ได้อาศัย
ในที่ประทับ พระองค์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon