• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ทุกวันเวลา
ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์
ทุกวันเวลา
อยู่ในความรักของพระองค์

ทุกวันเวลาข้าอยากสรรเสริญ
ทุกวันเวลาข้าขอบพระคุณ
แด่พระเจ้าสูงสุด
ผู้สมควรสรรเสริญ

ขอสรรเสริญพระเจ้า
สุดหัวใจ
ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

ทรงเคลื่อนไหวในเรา
ด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณ
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ
ให้ความยินดีเปี่ยมล้นภายใน
ถวายคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon