• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ลุกขี้น ชนชาติขององค์พระเจ้า
ร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่าน
ชื่นชมและร้องสรรเสริญพระนาม
ร้องสรรเสริญพระนาม
ร้องสรรเสริญพระนาม
โอ.. อิสราเอล

ทรงเป็นความสว่าง
พระศิลาของเราชาวเมืองฟ้า
เราจะไม่กลัว
ในพระองค์เราวางใจ

โอ อิสราเอล จงรีบตื่นขึ้นเถิด
สรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างโลกา
ใจชื่นบานยินดีในพระองค์
ยินดีในพระองค์
ยินดีในพระองค์
โอ.. อิสราเอล

Arise O children of Israel 

Sing praises unto thy maker
With dancing sing and rejoice in Him
Sing and rejoice in Him
And rejoice in Him
O Israel

The Lord is my light
And the rock of my Salvation
Whom shall I fear? 
In Him will I trust.

Arise O children of Israel
Sing praises unto thy maker
With dancing, sing and rejoice in Him
Sing and rejoice in Him
And rejoice in Him
O Israel

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon