• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

มีใครเหมือนพระองค์ แน่นอนไม่มี
มีใครเหมือนพระองค์ 

ทรงเข้มแข็ง
ทรงฤทธิ์เดชมีใครเหมือนพระองค์
พระทรงสมควร 
ลุกขึ้นถวายคำสรรเสริญ 

สรรเสริญ สรรเสริญ พระเจ้าผู้ทรงแก่พระสิริ
ตั้งแต่ตะวันขึ้นมา ถึงตอนที่มันตก
พระนามของพระเจ้ารับการสรรเสริญ

ลุกขึ้นและสรรเสริญ
และถวายพระสิริ (8 x)

พระเจ้าทรงสมควรสรรเสริญ 
ลุกขึ้นถวายคำสรรเสริญ
ลุกขึ้นถวายคำสรรเสริญ องค์พระเจ้า

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon