• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

เราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญ
คริสตจักรที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดช
ให้แพร่หลายทั่วแผ่นดินโดยพระวิญญาณ
เพื่อพระเกีรยติแห่งพระนามบริสุทธิ์
ขอทรงสร้างเราให้มั่นคงเถิด ให้เราร่วมอยู่ในพระบุตร
เป็นพระวิหารอันสง่างาม ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon