• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

เราประกาศพระนาม ทรงพระชนม์ และทรงครอบครองบัลลังก์
เราประกาศพระนาม ทรงอยู่เหนือ พวกเราและปวงชนชาวอิสราเอล
เราประกาศพระนาม พระนามยิ่งใหญ่เกรียงไกร
พระนามเลิศประเสริฐ สาธุการพระนาม

พระองค์ทรงความชอบธรรม ทรงครองบัลลังก์
พระองค์ทรงความสัตย์จริง ทรงเกียรติศักดิ์ศรี
พระองค์ทรงคุณอนันต์ ทรงพลีพ


เพื่อทำให้เราชอบธรรม หลุดจากบระชนม์าปมีชัย

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon