• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

โอความรักของพระองค์เปล่งรัศมี ในท่ามกลางความมืดมิดส่องรังสี
พระเยซูส่องสว่างแห่งโลกา โปรดปลดปล่อยเราให้เป็นไทด้วยความสัจจา
ส่องในใจข้า ส่องในใจข้า

 

  โปรดพระเยซู ส่องสว่างแผ่นดินนี้ ด้วยรัศมี
  ขอพระวิญญาณ ลุกโชติช่วงในใจข้า
  แม่น้ำชีวีไหลท่วมในแผ่นดินนี้ด้วยพระคุณ
  ประทานดำรัสจงเกิดความสว่าง

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon