• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ข้าได้ยินพระเยซูเรียกข้า โดยความรักพระองค์ทรงเรียกข้า

โดยพระธรรมโอวาททรงเรียกข้า แบกกางเขนและตามเรา ตามเรามา

 

   ข้าจะแบกกางเขนแล้วเดินตาม(3 X)

   แล้วจะตามไป ตามไป ทั่วทุกทาง

 

แม้ว่าทางมืดมัวทรงนำหน้า เมื่อจิตใจโศกเศร้า มีน้ำตา

แต่วิญญาณชุ่มชื่นทุกเวลา ข้าจะตามไป ตามไป ทั่วทุกทาง

 

ขอพระองค์เสด็จนำหน้าข้า โปรดประทานสว่างฤทธิ์เดชมา

แม้ใจข้าอ่อนเพลียโปรดรักษา ข้าจะตามไป ตามไป ทั่วทุกทาง

 

แม้ว่าทางคดเคี้ยวทรงนำหน้า โปรดประทานอาหารสวรรค์มา

เมื่อชีวิตวางวายทรงนำพา เพราะข้าตามไป ตามไป ทั่วทุกทาง

 


I can hear my Saviour calling I can hear my Saviour calling
I can hear my Saviour calling “Take thy cross and follow, follow me”

Where He leads me I'll follow(3 X)
I'll go with Him, with Him all the way


I'll go with Him through the garden
I'll go with Him through the garden
I'll go with Him through the garden
I'll go with Him,with Him, all the way


I'll go with Him through the judgment
I'll go with Him through the judgment
I'll go with Him through the judgment
I'll go with Him,with Him, all the way


He will give me grace and glory
He will give me grace and glory
He will give me grace and glory
And go with me, with me all the way

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon