• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลงสรรเสริญพระนาม

ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม

เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์

เพื่อให้ปากข้าร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง

ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

สรรเสริญยกย่องพระนาม

ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

สรรเสริญยกย่องพระนาม

 

 

I lift my voice,In song unto Thy name.

I lift my hands,you're every day the same

Come fill me now,Lord Jesus, let it be
Let now my lips

Speak new found praise to Thee

Singing hallelujah, hallelujah
Praise and worship to thy name
Singing hallelujah, hallelujah
Praise and worship to thy name

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon