• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ความสัตย์ซื่อพระองค์ ทรงนำหน้าวันและคืน
ธารพระกร พระองค์ ปกป้องข้า
สิ่งเลวร้ายใดๆ ไม่มีทางกล้ำกราย 
พระหัตถ์พระองค์ทรง โอบอุ้มข้า

ข้าร้องสรรเสริญแด่ พระเจ้า 
ความช่วยเหลือมาจาก พระองค์
เสียงร้องสรรเสริญก้อง กังวาน 
ไม่มีใครนอกเหนือ พระองค์ 
พระผู้ช่วยของข้า

ในหุบเขาความตาย ทรงฉายแสงของพระองค์
ให้ข้าได้เห็น และ ก้าวออกมา
ข้าจะเข้าไปใน พระนิเวศพระองค์ 
ข้าจะร้องถึงการสำแดง

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon