• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ดุจความสว่าง พระองค์เข้ามาในความมืด

ทรงเปิดดวงตา ให้ข้าเห็น
ความงามที่ทำให้ใจข้ารักพระเยซู หวังจะได้อยู่กับพระองค์

 

** ข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ

    ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า
    พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำคำบูชา

    พระองค์ทรงแสนดีต่อ ชีวิตข้า 


องค์จอมราชา ผู้ประทับในที่สูงยิ่ง

ทรงพระสิริ ในสวรรค์

ลงมาในโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม

ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา (**,***)

*** ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้า ที่บนกางเขน (4) (**)(**)

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon