• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ข้าเงยหน้ามองขึ้น ดูที่ภูเขา
ความช่วยเหลือมาจากใคร
มาจากองค์พระเจ้า
ผู้สร้างฟ้าสวรรรค์ ผุ้สร้างสรรค์ทั่วโลกา

โอ ข้าต้องการพระองค์ ทรงเป็นความหวังของข้า
ผู้เดียวที่ข้าทูลขอ
ข้าจะรอคอยพระองค์ เพื่อทรงมาช่วยโปรดข้า
มาประทานชีวา

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon