• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

พระเจ้าทรงเป็นกษัตรา
ผู้ครองจักรวาล
เราทุกคนเป็นเด็กๆ
เป็นบุตรของพระองค์

มีฐานะเป็นเจ้าชาย เจ้าหญิงที่สูงส่ง
จงมีชีวิตสมดังเป็นบุตรของพระเจ้า
ลา...... (2x)

จงทิ้งนิสัยเก่าที่ไม่ดี
จงทิ้งชีวิตเก่าออกไป
และเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนใหม่
ดั่งพระเยซู
one two three four

เรามีฐานะเป็นเจ้าชาย เจ้าหญิงของพระเจ้า
จงมีชีวิตสมกับเป็นบุตรของพระเจ้า
ลา......(2x)
ลา......(2x)