• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

วันและคืนที่อยู่ในพระคุณ
ทรงการุณอุ่นใจในพระหัตถ์
วันเดือนปีที่ผ่านไปทรงนำ
พระคำชื่นชูใจและวิญญาณ

ใจที่มีความยำเกรงพระเจ้า
และรักษาพระบัญญัติของพระองค์
เป็นชีวิตที่ทรงพอพระทัย
ให้มีความหมายนิรันดร์

จะยอมรับรู้พระองค์ ในทุกๆ ทางของเรา
จะระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ
เพราะว่าพระเจ้า คือพระผู้ทรงสร้างเรา
และฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลกนี้

จะยอมรับรู้พระองค์ ในทุกๆ ทางของเรา
จะระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ
ให้กายของเราเป็นวิหารบริสุทธิ์
ให้เข้าสนิทอยู่ในพระองค์

จะไม่ยอมละทิ้งความไว้ใจ
ที่ให้ไว้แด่พระผู้สัตย์ซื่อ
ไม่กังวลพระประสงค์ดูแล
ทุกคนที่รักพระองค์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon