• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ทั้งชีวิตจิตใจ เรามอบไว้ให้พระเจ้านำ 
หวังที่จะกระทำทุกสิ่งถวาย
พร้อมที่จะออกไป แม้ทางไกลเท่าใด 
จะบอกไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว

ประกาศความรักที่พระเยซูให้มา
จะหวังและคอยพึ่งพา กำลังที่มาจากเบื้องบน
จะคอยเป็นแสง สะท้อนเรื่องราวความจริง 
ว่าพระองค์ เป็นทุกสิ่งเป็นความหวังของเรา

พร้อมที่จะอดทน ใจเปี่ยมล้นกำลังสู้ไป 
รู้พระองค์อยู่ในจิตใจของเรา
เราจึงคอยร่วมแรง เพื่อเป็นแสงร้อนแรงส่องใจ
ประกาศไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon