• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

เราได้หมั้นเจ้าไว้ ด้วยความชอบธรรม
ด้วยความยุติธรรมและซื่อตรง

ด้วยความกรุณาและรักที่มั่นคง
เราหวังให้เจ้า เป็นเจ้าสาวที่งดงาม

 

เตรียมพร้อมหรือยัง
หากในวันนั้น พระเยซูมารับเจ้าสาว

เตรียมพร้อมหรือยัง
จะเป็นเจ้าสาวที่ทรงพอพระทัย


ขอพระวิญญาณ โปรดเสด็จมา
และทรงครอบครอง ขอทรงเปลี่ยนชีวิตเรา

เป็นดังเจ้าสาว ที่บริสุทธิ์และชอบธรรม
โปรดตกแต่งเรา ตามที่พระองค์ทรงต้องการ

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon