• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

นมัสการ นมัสการ 
องค์พระบิดาข้าขอนมัสการ
ความรัก ความรัก
อยู่ในความรัก

ความรักพระองค์
ปลอบประโลมใจ

เมื่อข้าวางใจ แล้วใจข้ารู้
ว่าองค์พระเยซู 
ทรงคอยอยู่ทุกเวลา
นมัสการเป็นพลัง

นมัสการอยู่ในความหวัง
นมัสการด้วยชีวิต
ทุกสิ่งที่มีนมัสการ
จวบจนความจริงบรรจบความฝัน

จวบจนเวลาจรดนิรันดร์
องค์พระบิดาข้าขอถวาย
ทุกสิ่งที่มีนมัสการ

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon