• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ยามเราอยู่ร่วมกัน
เราจะช่วยเหลือกัน
ทุกข์สุขปัญหาใด จับมือกันก้าวไป

บัญญัติรักยิ่งใหญ่
ให้เรารักพระองค์
ด้วยสุดใจ สุดจิต สุดกำลังความคิด
บัญญัติรักพระเจ้า
ให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

ถ้าเรารักกัน
นั่นแหละคนทั้งปวง
จะรู้ว่าเรา เป็นสาวกพระองค์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon