• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ฟื้นฟูดวงใจข้า ให้มีความรัก
เทพระวิญญาณลงมาในใจ ฟื้นฟูใจข้า

ทรงแยกข้าออกมาแล้ว เพื่อสร้างข้าใหม่
โดยพระวิญญาณ ยกใจของข้า ฟื้นฟูใจข้า

แล้วข้าจะนมัสการพระองค์
ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
แล้วข้าจะเชื่อฟังพระองค์ ฟื้นฟูใจข้า

แล้วข้าจะนมัสการพระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
แล้วข้าจะเชื่อฟังพระองค์ ฟื้นฟูใจข้า

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon