• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์
ผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์
เป็นที่เคารพบูชา

ขอให้แผ่นดินของพระองค์ลงมา
และให้เป็นไปตามน้ำพระทัย
ขอให้แผ่นดินของพระองค์ลงมา
และให้เป็นไปตามน้ำพระทัย

ขอโปรดให้ข้ามีอาหารประจำวัน
ประทานเพื่อการวันนี้แก่ข้า
ขอโปรดยกควมบาปของข้าพระองค์
ดังที่ข้ายกโทษผู้อื่น

ขออย่านำข้าเข้าในการทดลอง
แต่ขอทรงนำให้ผ่านความชั่วร้าย
ขออย่านำข้าเข้าในการทดลอง
แต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัย

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon